Viestintävirasto toimii kansainvälisillä areenoilla Suomen hyväksi

Viestintäviraston pitää suomalaisena sääntelyviranomaisena varmistaa vaikuttaminen kansainvälisiin päätöksiin jo varhaisessa vaiheessa. Kansainvälisten järjestöjen ja EU:n päätökset vaikuttavat merkittävästi Suomen viestintämarkkinoihin ja kansalliseen päätöksentekoon.

Viestintäviraston asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti kansainvälisiin kokouksiin, jotta pysymme Suomessa sähköisen viestinnän kärjessä. EU-lainsäädäntö ja alan kansainväliset sopimukset myös velvoittavat virastoa osallistumaan kansainväliseen yhteistyöhön.

Televiestinnän sääntelyä uusitaan

Viestintävirasto osallistuu säännöllisesti BERECin* eli Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen toimintaan. Se varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaisesti sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluita koskevaa EU:n sääntelyä. Viestintäviraston asiantuntijat varmistavat Suomen näkemyksen esilletuomisen päätöksenteossa, kehitystyössä ja linjauksissa.

Yksi BERECin painopisteistä on televiestinnän direktiivien ja asetusten uusiminen. EU:n tavoitteena on saada näitä koskevat ehdotukset hyväksyttyä neuvostossa ja parlamentissa ensi kesänä. BEREC on antanut asiasta useita lausuntoja ja valmistelee parhaillaan raporttia EU:n sisäisten kansainvälisten puheluiden hintatasosta. Viestintävirasto osallistuu tähän työhön aktiivisesti, sillä kansallinen joustavuus säännösten soveltamisessa on tärkeää ja turhaa sääntelyä tulisi purkaa.

BERECin pöydällä laaja kirjo sähköisen viestinnän asioita

Seuraava BERECin pääjohtajakokous pidetään Bratislavassa maaliskuussa, jolloin odotetaan lausuntoa huomattavan markkinavoiman eli HMV-sääntelyn* suuntaviivoista. Kokouksen yhteydessä pidetään myös BERECin ja EU:n verkko- ja tietoturvaviraston ENISAn* yhteinen työpaja aiheista 5G, esineiden internet sekä verkkojen ja palvelujen turvallisuus.

Tänä vuonna kehitetään myös verkkoneutraliteetin laadunmittausjärjestelmää, jolla voidaan muun muassa mitata internetliittymän nopeutta. Suomen kannalta asia on merkittävä, sillä monesta muusta EU-maasta poiketen Suomessa ei vielä ole käytössä omaa mittausjärjestelmää. Lisäksi BEREC valmistelee yhteistä kantaa matkaviestintäverkkojen peiton mittaamisesta, joka on myös tärkeä asia Suomen näkökulmasta.

Tavoitteena toimiva digitaalinen EU-markkina

EU:n sähköisen viestinnän sääntelyn uudistus lisää kansainvälistä yhteistyötä, sillä tavoitteena on luoda toimivat digitaaliset sisämarkkinat.

Postitoiminnan EU-yhteistyön varmistavat eurooppalaiset postialan viranomaiset eli ERGP* ja audiovisuaalisen median osalta eurooppalaiset audiovisuaalisen median viranomaiset eli ERGAMVS*. EU:ssa viimeistellään rajat ylittävää postipakettijakelua koskevaa asetusta ja audiovisuaalisen median direktiiviä uudistetaan. Näiden säädösten soveltamista käsittelevät edellä mainitut viranomaiset.

EU-yhteistyötä tehdään myös tietoturvan osalta ENISAssa. Se auttaa EU:ta ja sen jäsenmaita parantamaan valmiuksia ehkäistä, havaita ja torjua tietoturvaongelmia.
Viestintävirasto osallistuu yhdessä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa EU:n neljään eri komitologiakomiteaan, jotka valvovat komission päätöksentekoa sähköisen viestinnän, radiotaajuuksien ja päätelaitteiden osalta: viestintä- ja radiotaajuuskomitea, telepäätelaitteiden vaatimusten mukaista valvontaa tekevä komitea ja radiotaajuuspolitiikkaryhmä.

Kansainvälinen Televiestintäliitto vastaa globaalista yhteistyöstä

Kansainvälisen Televiestintäliiton eli ITUn* yleiskokous järjestetään joka neljäs vuosi. Kokouksessa sovitaan strategiasta ja taloudesta sekä valitaan johto ja jäsenvaltiot neuvostoon ja radio-ohjesäännön hallitukseen.

Yleiskokouksessa sovitaan mm. järjestön telepolitiikkaa ohjaavista päätöslauselmista. Tänä syksynä yleiskokous on Dubaissa loppuvuodesta. Eurooppalainen valmistelu yleiskokoukseen tehdään Euroopan posti- ja teletoiminnan konferenssissa eli CEPTissä.

Ensi vuonna ITU järjestää Maailman radioviestintäkonferenssin (WRC19). 3-4:n vuoden välein järjestettävissä konferensseissa sovitaan radiotaajuuksien käytöstä maailmanlaajuisesti.

Suomessa liikenne- ja viestintäministeriö johtaa ITU:n yleiskokouksen kansallista valmisteluryhmää ja Suomen valtuuskuntaa. Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti yleiskokouksen ja konferenssin valmisteluihin.

Kansainvälinen yhteistyö: digiyhteiskunnan toimivuuden varmistaja

Viestintäverkkojen yhteensopivuus ja viestinnän sujuvuus voidaan taata maailmanlaajuisesti vain kansainvälisellä yhteistyöllä. Radiotaajuudet, numerointi ja nettiosoitteet edellyttävät kansainvälistä yhteistyötä, samoin kyberturvallisuus. Vaikka verkot ovat kansallisia, ilman kansainvälistä sopimista puhelut ja viestit eivät kulkisi maasta toiseen. Verkkovierailu on hyvä käytännön esimerkki EU-yhteistyöstä, joka hyödyttää meitä kaikkia.

Tarkista kokouksien ajankohdat ja lisätietoja toiminnasta viraston verkkosivuilta.

Kirjoittaja on Viestintäviraston johtava asiantuntija.

Jatketaan keskustelua Twitterissä: (at)MartinAnderzon1

Sanasto

BEREC, Body of European Regulators in Electronic Communications = Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin

ENISA, European Union Agency for Network and Information Security = Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto

ERGP, European Regulators Group for Postal services = Eurooppalaiset postialan viranomaiset

ERGAMVS, European Regulators Group for Audiovisual Media services = Eurooppalaiset audiovisuaalisen median viranomaiset

HMV-sääntely = Huomattavan MarkkinaVoiman sääntely on ennakkosääntelyä, jossa HMV-yrityksen nimeämisellä ja erityisvelvoitteiden asettamisella pyritään ennalta vaikuttamaan sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on havaittu erityisiä kilpailuongelmia. Huomattavan markkinavoiman sääntely on kaksivaiheista: ensin tehdään markkina-analyysi ja sen jälkeen tarvittaessa päätös huomattavasta markkinavoimasta.

ITU, International Telecommunications Union = Kansainvälinen Televiestintäliitto

Komitologiakomitea = valvoo komission päätöksentekoa säädösten täytäntöönpanossa

RSC, Radio Spectrum Committee = Radiotaajuuskomitea

RSPG, Radio Spectrum Policy Group = Radiotaajuuspolitiikkaryhmä

RRB, Radio Regulations Board = Radio-ohjesäännön hallitus

TCAM, Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee = Telepäätelaitteiden vaatimusten mukaista valvontaa tekevä komitea

WRC19, World Radio Conference = Kansainvälisen Televiestintäliiton radioviestintäkonferenssi

CEPT, European Conference of Postal and Telecommunications Administrations = Euroopan posti- ja teletoiminnan konferenssiAsiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Huomattava markkinavoima , Organisaatio , Teletoiminta , Verkosto , Signaali-uutiskirje

LinkedIn Print