Televisiotoiminnassa tarvittavat luvat

Televisiotoimintaa voi harjoittaa lähetystekniikasta riippuen joko toimiluvan nojalla tai ilmoituksenvaraisesti. Yleisradio Oy voi harjoittaa julkisen palvelun televisiotoimintaa lain nojalla. Kaikki televisiolähettimet tarvitsevat lisäksi radioluvan.

Televisiotoiminta antenniverkossa on luvanvaraista

Verkkotoimilupa

Verkkopalvelun tarjoaminen digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa eli antenniverkossa - käytännössä lähetinverkon operointi - edellyttää yleensä valtioneuvoston myöntämää verkkotoimilupaa. Kukin lähetin tarvitsee lisäksi Viestintäviraston myöntämän radioluvan.

Toimilupaa ei tarvita, mikäli toiminta kestää enintään kuukauden ja toiminnassa käytettävän televisiolähettimen säteilyteho on enintään 50 wattia tai käytettävän televisiolähettimen säteilyteho on niin pieni, että toiminta kohdistuu vain rajatulle alueelle. Lähetin tarvitsee kuitenkin radioluvan.

Ohjelmistotoimilupa

Televisiotoiminnan harjoittamiseen maanpäällisessä televisioverkossa vaaditaan ohjelmistotoimilupa, joka antaa oikeuden lähettää tai pitää tarjolla ohjelmistoja.

Ohjelmistotoimiluvat myöntää Viestintävirasto. Toimilupaa voi hakea koska tahansa. Ennen toimiluvan myöntämistä hakeminen julkistetaan, ja kaikille halukkaille annetaan mahdollisuus hakea vastaavaa lupaa. Mikäli verkossa on vapaata kapasiteettia vähemmän kuin kaikkien haettujen lupien myöntämiseen tarvitaan, siirtyy ohjelmistotoimiluvan ratkaiseminen valtioneuvostolle.

Lyhytaikainen toiminta

Mikäli televisioverkkotoiminta enintään kolme kuukautta ja käytettävän lähettimen säteilyteho on enintään kaksi kilowattia, verkkotoimiluvan myöntää Viestintävirasto. Samalle toiminnan harjoittajalle voidaan uusi verkkotoimilupa myöntää osittainkaan päällekkäiselle peittoalueelle aikaisintaan kahden kuukauden kuluttua edellisen toimiluvan voimassaoloajan päättymisestä

Mikäli ohjelmatoiminnan kesto on enintään kolme kuukautta tai sen viikoittainen kesto on enintään kahdeksan tuntia, Viestintävirasto myöntää ohjelmistotoimiluvan ilman julkista hakumenettelyä. Ohjelmistotoimilupaa ei tällöin voida myöntää toimilupia välittömästi toisiaan seuraaville kolmen kuukauden jaksoille, vaan edellisen toimiluvan päättymisestä on kuluttava vähintään kaksi kuukautta ennen uuden toimiluvan astumista voimaan. Toiminnan viikottaisen keston ollessa enintään kahdeksan tuntia voidaan toimilupa kuitenkin myöntää vuodeksi kerrallaan.

Toimilupiin liittyvät maksut

Verkko- ja ohjelmistotoimiluvan hakemisesta peritään hakemusmaksu, jonka suuruus on 5 000 euroa. Lyhytaikaisen verkkotoimiluvan hakemusmaksu on 1000 euroa, lyhytaikaisen ohjelmistotoimiluvan 300 euroa.

Ohjelmistotoimiluvan haltija on velvollinen suorittamaan viestintävirastolle vuosittaisen valvontamaksun. Muuta kuin alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 16 000 euroa ja alueellista televisiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan maksu on 800 euroa kutakin toimiluvan mukaista televisio-ohjelmistoa kohden.

Televisiotoiminta kaapelitelevisioverkossa on ilmoituksenvaraista

Muusta kuin toimiluvan nojalla tapahtuvasta televisiotoiminnasta, esimerkiksi toiminnasta kaapelitelevisioverkossa, on tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle. Ilmoitus on tehtävä ennen toiminnan käynnistämistä. Ilmoituksen pitää sisältää seuraavat tiedot

  • toiminnan harjoittajan tai hänen edustajansa nimi, toiminimi, yhteystiedot ja toiminnan harjoittajan kotipaikka
  • alue, jolla toimintaa harjoitetaan
  • tarjottavien tai suunniteltujen ohjelmistojen yleiskuvaus ja
  • paikka, jossa sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain mukaiset tallenteet säilytetään.

Tallenteiden säilyttäminen

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) määrää, että ohjelmatoiminnan harjoittajan on huolehdittava siitä, että jokainen lähetetty ohjelma tallennetaan. Tallennetta on säilytettävä vähintään 21 päivää ohjelman lähettämisestä.

Hakijan on ilmoitettava toimilupahakemuksessa paikka, jossa tallenteita säilytetään.

Asiasanat: Televisio , Antenni , Kaapeli , Luvat

Päivitetty 19.03.2017

LinkedIn Print