Radioaseman perustaminen

Radiotoiminta edellyttää lyhytaikaista ja pienimuotoista toimintaa lukuunottamatta ohjelmistotoimilupaa. Lisäksi radiolähettimellä pitää olla radiolupa, jossa määritellään lähetyksessä käytettävät tekniset parametrit. Viestintävirasto myöntää radiotoimiluvat.

Yli kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan tarvitaan ohjelmistotoimilupa. Viestintävirasto julistaa luvat haettaviksi joko

  • toimilupakauden vaihtuessa
  • kun taajuuksia on vapautunut tai
  • kun uusia taajuuksia on mahdollista ottaa käyttöön.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) määrää, että lähetetty ohjelma on tallennettava 21 päivän ajaksi.

Ohjelmistotoimilupaan liittyvät maksut

Toimiluvan hakemisesta peritään hakemusmaksu 1500 €.

Radiotoiminnan harjoittaja, jolla on ohjelmistotoimilupa, on velvollinen suorittamaan televisio- ja radiotoiminnan vuosittaisen valvontamaksun. Valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan toiminnan osalta valvontamaksu on 8 000 euroa ja alueellisen tai paikallisen toiminnan osalta 800 euroa kutakin mukaista radio-ohjelmistoa kohden.

Alle kolmen kuukauden radiotoimintaan ei tarvita toimilupaa

Analogista radiotoimintaa, jossa toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta, saa harjoittaa ilman ohjelmistotoimilupaa. Lisäksi vähäistä, rajatulla alueella harjoitettavaa radiotoimintaa, saa harjoittaa ilman ohjelmistotoimilupaa. Lähetin tarvitsee aina radioluvan.

Viestintävirasto ei myönnä ääniradiolähettimille lyhytaikaisia radiolupia perättäisille jaksoille. Kahden perättäisen lupakauden välissä pitää olla kahden kuukauden tauko.

Paikka, missä tallennetta lähetetystä ohjelmasta säilytetään, on ilmoitettava myös lyhytaikaista radiotoimintaa koskevassa hakemuksessa.

Radiolähettimet tarvitsevat radioluvan

Radiolähettimelle on lisäksi haettava radiolupa, jossa määritellään muun muassa

  • käytettävä taajuus
  • suurin sallittu säteilyteho eli ERP (antennista lähtevä teho, ei lähettimen teho)
  • suurin sallittu antennikorkeus sekä
  • antennimaston paikka.

Luvan parametrit pyritään myöntämään hakemuksen mukaisesti, kunhan lähettimen toiminta näillä arvoilla ei kohtuuttomasti häiritse muuta radioliikennettä. Kansainvälisissä sopimuksissa määritellään tarkoin ne ehdot, joiden mukaan radiolähetintä saa käyttää ilman, että siitä sovitaan erikseen naapurimaiden kanssa.

Muun kuin lyhytaikaiseen tai pienimuotoiseen toimintaan käytetyn lähettimen radioluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva toimilupa.

Radioluvasta peritään vuosittainen taajuusmaksu.

Erittäin pienitehoiset, säteilyteholtaan enintään 50 nW, radiolähettimet ovat vapautettuja luvasta.

Linkit lupahakemuksiin löytyvät Asioi kanssamme -osiosta.

Radiolähettimen tarkastus

Radioviestinnän häiriöiden välttämiseksi radiolähetin on tarkastettava ennen käyttöönottoa, jos radiolähettimen lupaehdoissa niin määrätään. Käytännössä tarkastus edellytetään muilta kuin lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitetuilta lähettimiltä. Tarkastuksesta peritään maksua 840,95 €. Tarkastusvaatimukset löytyvät Viestintäviraston määräyksestä 2.

Digitaalinen radiotoiminta

Suomessa ei ole digitaalisia ääniradioverkkoja, mutta digitaalista radiotoimintaa voidaan harjoittaa televisioverkossa. Myös digitaalisen radiotoiminnan harjoittaja tarvitsee toimiluvan. Lähettimen toiminnasta ja niin ollen myös radioluvasta vastaa tv-verkon operaattori.

Vain televisioverkossa radiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan valvontamaksu on 8 000 euroa vuodessa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden.

Asiasanat: Radio , Luvat

Päivitetty 19.03.2017

LinkedIn Print