Valokuitu takaa pääsyn nopeaan laajakaistaverkkoon

Julkaistu 19.04.2017

Uusien valokuituverkkojen rakentaminen on parantanut nopean laajakaistan tarjontaa sekä kiinteässä että matkaviestinverkossa. Operaattoreiden runko- ja alueverkot on toteutettu valokuidulla ja nopein mahdollinen laajakaistayhteys voidaan tarjota, kun myös käyttäjälle menevä tilaajayhteys on toteutettu mahdollisimman suurelta osin valokuidulla. Myös matkaviestinverkon tukiasemat vaativat valokuituyhteyden, jotta niistä voidaan tarjota nopeita 4G-yhteyksiä. Tässä artikkelissa käsitellään nopean kiinteän verkon laajakaistayhteyksien tarjontaa ja sen kehitystä Suomessa vuonna 2016.

Latausnopeudeltaan 30 Mbit/s tai nopeampi kiinteä laajakaistayhteys on tarjolla noin 1,74 miljoonaan kotitalouteen Suomessa, joka on 66 prosenttia kaikista kotitalouksista. Tässä on kasvua edellisvuodesta noin 8 prosenttia eli valokuiturakentamisen ansiosta noin 130 000 uutta kotitaloutta on vuoden 2016 aikana tullut nopean laajakaistan piiriin.

30-megaisia ja sitä nopeampia laajakaistayhteyksiä voidaan tarjota kohteissa, joissa valokuitu tulee rakennukseen asti (FTTH tai FTTB). Tämän lisäksi voidaan hyödyntää vanhoja kupariyhteyksiä, kunhan valokuitu on tuotu lähistölle (FTTC) sekä kaapeli-tv-verkkoa. Mitä lähemmäs käyttäjää valokuitu tulee, sitä parempi on laajakaistan nopeustaso. Liittymän hankkiminen voi joissain tapauksissa edellyttää pienimuotoista lisärakentamista, esimerkiksi talokaapelin tai uuden laitteiston asentamisen.

Nopeampi 100 Mbit/s laajakaistayhteys on tarjolla noin 1,36 miljoonaan kotitalouteen, joka on noin 51 prosenttia kaikista kotitalouksista. 100-megaisten yhteyksien tarjonta edellyttää rakennukseen tulevan valokuidun lisäksi, että myös talon sisäverkko on teknisesti riittävän laadukas. Myös lähes kaikissa kaapeli-tv-verkkoon liitetyissä kodeissa on mahdollisuus hankkia 100-megainen laajakaistaliittymä. Vuoden 2016 lopussa 28 prosenttia kaikista käytössä olevista kiinteän verkon laajakaistaliittymistä oli 100-megaisia tai nopeampia.

Tarkasteltaessa vain nopeita valokuitu- ja kuparipohjaisia yhteyksiä (FTTH, FTTB ja FTTC), on niitä tarjolla noin 1,34 miljoonaan kotitalouteen, joka on noin 50 prosenttia kaikista kotitalouksista. Niiden lisäksi myös kaapeli-tv-verkolla on merkittävä rooli nopean laajakaistan tarjonnassa. Kaapeli-tv-verkossa toteutettu nopea laajakaista on tarjolla noin 960 000 kotitalouteen, joka on noin 36 prosenttia kaikista kotitalouksista. Verkot ovat siis osin päällekkäisiä ja laajakaistaa voi olla tarjolla samaan osoitteeseen usealla eri tekniikalla ja usealta operaattorilta.

Maakunnittain tarkasteltuna paras tilanne on Uudellamaalla ja Pohjanmaalla, joissa molemmissa reiluun kolmeen neljäsosaan kotitalouksista on mahdollista hankkia vähintään 30-megainen kiinteä laajakaista (kuva 1). Pohjanmaalla myös 100-megaisen laajakaistan tarjonta on yhtä suurta. Uudellamaalla taas 100-megaista laajakaistaa on tarjolla selvästi vähemmän kuin 30-megaista, hieman alle puoleen kotitalouksista. Tätä selittää se, että Pohjanmaalla on rakennettu enemmän valokuituverkkoa, jossa valokuitu tulee kotiin asti (FTTH), kun taas Uudellamaalla on hyödynnetty enemmän olemassa olevaa kuparipohjaista puhelinverkkoa, jossa maksiminopeus jää usein alle 100 megabittiin sekunnissa. Vastaavanlaisia eroja on havaittavissa myös muissa maakunnissa.

Huippunopea gigan laajakaista jo valtavirtaa

Latausnopeudeltaan 1 Gbit/s laajakaistaliittymä on mahdollista tilata noin 440 000 kotitalouteen, mikä on noin 17 prosenttia kaikista kotitalouksista.

Gigabitin eli 1000 megabitin latausnopeus voidaan saavuttaa sellaisissa laajakaistayhteyksissä, joissa valokuitu tulee rakennukseen asti (FTTH tai FTTB). Näin nopeat yhteydet edellyttävät myös, että rakennuksen sisäverkko on toteutettu riittävät tekniset vaatimukset täyttävällä tavalla eli Ethernet-yleiskaapeloinnilla tai valokuitukaapeloinnilla.

Myös kaapeli-tv-verkon kautta toteutetuissa laajakaistayhteyksissä voidaan yltää gigabitin nopeuteen. Sellaisilla asuinalueilla, joilla on olemassa oleva kaapeli-tv-verkko, on laitteita päivittämällä voitu saada huippunopea laajakaista tarjolle suurelle määrälle asiakkaita.

Huippunopea laajakaistayhteys palvelee kaikkia kodin käyttötarpeita ja useita verkkoon kytkettyjä laitteita. Yhteys voidaan jakaa esimerkiksi langattoman lähiverkon avulla koko taloon ja siten useampi käyttäjä voi samaan aikaan käyttää runsaasti kaistaa vaativia palveluja yhden liittymän kautta.

Nopeaa laajakaistaa tarjotaan usealla eri tekniikalla

Jos valokuituyhteys ei tule käyttäjän kotiin asti, voidaan tilaajayhteyden loppuosassa hyödyntää olemassa olevia verkkoja, jotka on toteutettu muulla tavoin kuin valokuidulla. Monilla pientalovaltaisilla asuinalueilla on kiinteää laajakaistaa tarjolla vain perinteisen kuparipohjaisen puhelinverkon kautta DSL-tekniikan avulla. Saavutettava nopeustaso riippuu etäisyydestä operaattorin laitetilaan sekä kupariverkon teknisestä kunnosta. Parhaimmillaan alle kilometrin etäisyyksillä ADSL-tekniikalla voidaan saavuttaa 24 Mbit/s nopeustaso. Jos taas etäisyys on huomattavasti suurempi, esimerkiksi 5 km, jää nopeus vain noin 2 megabittiin. Tämä johtuu siitä, että kuparikaapelissa kulkeva signaali vaimenee huomattavasti enemmän kuin valokuidussa ja on alttiimpi ulkoisille häiriöille.

Uudet laajakaistatekniikat kuten VDSL2 tai G.Fast mahdollistavat kupariverkon hyödyntämisen nopean laajakaistan tarjonnassa, kun samalla rakennetaan valokuituverkkoa lähemmäs koteja ja lyhennetään kupariverkon osuutta yhteydestä. Näiden tekniikoiden ansiosta laajakaistan maksiminopeus voi olla jopa yli 100 Mbit/s, jos kupariverkon osuus on riittävän lyhyt, enintään muutamia satoja metrejä.

Valokuidun avulla toteutetut nopeat laajakaistayhteydet voidaan ryhmitellä seuraavalla tavalla:

  • FTTH: "kuitu kotiin". Yhteys on toteutettu kokonaan valokuidulla. Valokuitukaapeli tulee omakotitalossa tekniseen tilaan tai kerrostalossa asuinhuoneistoon asti.
  • FTTB: "kuitu talojakamoon". Yhteys on toteutettu lähes kokonaan valokuidulla. Valokuitukaapeli tulee kerros- tai rivitalon tekniseen tilaan, josta yhteyden loppuosa asuinhuoneistoihin on toteutettu Ethernet-yleiskaapeloinnilla tai perinteisellä kuparisella puhelinkaapeloinnilla.
  • FTTC (tai FTTN): "kuitu katujakamoon". Yhteys on toteutettu osin valokuidulla. Valokuitukaapeli tulee useampaa kiinteistöä palvelevaan alue- tai katujakamoon, josta yhteyden loppuosa on toteutettu perinteisellä kuparisella puhelinkaapeloinnilla. FTTC-toteutuksessa puhelinkaapeloinnin osuus on useimmiten suurempi kuin FTTB:ssä eli valokuitu jää tällöin kauemmas käyttäjästä, jonka vuoksi ei saavuteta yhtä korkeita nopeuksia.

Näiden lisäksi nopeita kiinteän verkon laajakaistayhteyksiä tarjotaan kaapeli-tv-verkon kautta. Uudemmat kaapeli-tv-verkon DOCSIS 3.x -tekniikat mahdollistavat jopa yli gigabitin latausnopeuden. Myös kaapeli-tv-verkon runkoyhteydet on toteutettu valokuidulla, joka mahdollistaa riittävän nopeuden ja kapasiteetin useille yhtäaikaisille käyttäjille.

Samaan rakennukseen voi olla tarjolla usealla eri tekniikalla toteutettuja ja usean eri operaattorin tarjoamia laajakaistaliittymiä. Varsinkin tiheään asutulla kaupunkialueella voi olla useita päällekkäisiä laajakaistaverkkoja. Esimerkiksi samaan kerrostaloon voi yksi tai useampi operaattori tarjota valokuitulaajakaistaa, toinen operaattori kaapeli-tv-verkon laajakaistaa ja kolmannella operaattorilla voi olla alueella vanhempaa kupariverkkoa. Taajamien ulkopuolisilla, pientalovaltaisilla alueilla on yleensä enintään yksi kiinteä verkko, joten valinnanvaraa on vähemmän. Operaattorit voivat kuitenkin vuokrata verkkoa toisilleen ja tarjota omaa laajakaistapalvelua toisen operaattorin omistamassa verkossa.

Lisätietoja

Viestintämarkkina-asiantuntija Tapio Oikarainen, p. 0295 390 538

Liitteet

Oheisissa karttakuvissa on esitetty 30- ja 100-megaisen kiinteän laajakaistan maakunta- ja kuntakohtainen tarjonta, prosentteina kotitalouksista. Kaikki nopeusluokat ovat nähtävissä Viestintäviraston MONITORi-palvelusta. Lisäksi liitteenä on kuntakohtainen listaus 30- ja 100-megaisesta tarjonnasta.

Kuva 1. 30 Mbit/s maakuntakohtainen tarjonta

Kuva 2. 100 Mbit/s maakuntakohtainen tarjonta

Kuva 3. 30 Mbit/s kuntakohtainen tarjonta

Kuva 4.100 Mbit/s kuntakohtainen tarjonta

Asiasanat: Internet , Kaapeli , Laajakaista , Mobiililaajakaista , Verkot , Artikkelit , Tilastot

LinkedIn Print