Radiolaitteiden myynti, maahantuonti ja valmistus

Radiolaitteiden valmistajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat siitä, että kuluttajille on tarjolla häiriöttömästi toimivia ja vaatimustenmukaisia radiolaitteita. Suomessa saa myydä vain vaatimustenmukaisia radiolaitteita. Viestintävirasto valvoo Suomessa myytävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta.

Katso Viestintäviraston myyjille ja maahantuojille tietoa antava video, jotta tiedät mitä asioita tulee ottaa huomioon esimerkiksi myydessäsi radiolaitteita. Tutustu videon jälkeen sivustoomme, jotta saat lisätietoja radiolaitteiden vaatimuksista ja velvollisuuksistasi.

Google kerää automaattisesti tietoja palvelujensa, kuten Youtuben käyttäjistä. Lue lisää Googlen tietosuojakäytännöstä. Viestintäviraston sivuilla Youtube-videot eivät automaattisesti näy, ellet erikseen salli niiden esittämistä. Sallimalla videon esittämisen hyväksyt Googlen tietosuojakäytännöt.

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi Euroopan unionin markkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. Radiolaitteet saatetaan 13.6.2016 lähtien EU-alueella markkinoille radiolaitedirektiivin RED 2014/53/EU mukaisesti. Siirtymäaikana 13.6.2016 - 12.6.2017 radiolaite voidaan saattaa markkinoille myös jo kumotun radio- ja telepäätelaitedirektiivin R&TTED 1999/5/EY mukaisesti. EU:ssa saa 13.6.2017 lähtien saattaa markkinoille vain RED:n mukaisia radiolaitteita. Radiolaitteita koskeva direktiivi on Suomessa saatettu voimaan kansallisella lainsäädännöllä:

Tietoa muutoksesta erityisesti maahantuojille ja myyjille [pdf, 579 KB]

Radiolaitteiden vaatimustenmukaisuuden valvonta Suomessa

Radiolaitteen markkinoille saattaminen

Markkinoille saattamisella tarkoitetaan radiolaitteen asettamista ensimmäistä kertaa saataville EU-markkinoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa, että laite on tuotu kolmannesta maasta EU:n markkinoille tai se on lähtenyt EU-alueella olevasta valmistuspaikasta jakeluketjuun.

Markkinoilla saataville asettamisella tarkoitetaan radiolaitteen toimittamista EU:n markkinoille liiketoiminnan yhteydessä jakelua, kulutusta tai käyttöä varten.

Markkinoille saattamista ja saataville asettamista tarkastellaan jokaisen yksittäisen laitekappaleen kohdalla erikseen.

Radiolaitteen on oltava sovellettavien, radiolaitedirektiiviin perustuvien vaatimusten mukainen, kun se saatetaan markkinoille. Vaatimustenmukaisuuden varmistamisen osoituksena radiolaitteessa on CE-merkintä ja laitteen mukana vaatimustenmukaisuusvakuutus (EU declaration of conformity).

Radiolaitteen markkinoille saattamisen vaiheet


Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet

Radiolaitteen valmistajan tulee varmistaa laitteen vaatimustenmukaisuus ja se, että laitteen mukana ovat vaaditut dokumentit, tiedot ja merkinnät. Maahantuojan ja jakelijan tulee huolehtia että, valmistaja on hoitanut nämä velvollisuutensa. Velvollisuudet on määritelty laissa sähköisen viestinnän palveluista 917/014

  • Valmistajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tai valmistuttaa radiolaitetta tai jolle radiolaite suunnitellaan ja joka markkinoi sitä omalla nimellään tai tavaramerkillään varustettuna.
  • Valtuutetulla edustajalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jonka radiolaitteen valmistaja on nimennyt kirjallisella toimeksiannolla hoitamaan valmistajan puolesta toimeksiannossa erikseen määritellyt tehtävät.
  • Maahantuojalla tarkoitetaan EU:n alueelle sijoittunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta tuodun radiolaitteen EU:n markkinoille.
  • Jakelijalla tarkoitetaan muuta toimitusketjuun kuuluvaa luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin valmistajaa tai maahantuojaa, joka asettaa radiolaitteen saataville markkinoilla.
  • Radiolaitteen maahantuoja ja jakelija rinnastetaan radiolaitteen valmistajaan ja sitä koskevat samat velvollisuudet kuin radiolaitteen valmistajaa silloin, kun se saattaa radiolaitteen markkinoille omalla nimellään tai tavaramerkillään tai muuttaa jo markkinoille saatettua radiolaitetta tavalla, joka voi vaikuttaa laitteen vaatimustenmukaisuuteen.

Talouden toimijoiden velvollisuuksia ValmistajaValtuutettu edustaja Maahantuoja Jakelija
Varmistaa, että radiolaite on suunniteltu ja valmistettu olennaisten vaatimusten mukaisesti x

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely:


- suorittaa tai teettää radiolaitteelle x

- varmistaa, että valmistaja on suorittanut tai teettänyt

x
Asettaa markkinoille vain vaatimusten mukaisia radiolaitteita x x x x
Varmistaa radiolaitteen vaatimustenmukaisuuden noudattamisen sarjatuotannossa x
Varmistaa, että radiolaitetta voidaan käyttää vähintään yhdessä EU-maassa radiotaajuuksien käyttöä koskevien vaatimusten mukaisesti x x x x
Tekniset asiakirjat:
- laatii, pitää ajan tasalla ja säilyttää 10 vuoden ajan x
- varmistaa, että valmistaja on laatinut tekniset asiakirjat x
- pitää saatavilla 10 vuoden ajan x
- antaa pyynnöstä Viestintävirastolle x x x x
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus:
- laatii, säilyttää ja pitää saatavilla 10 vuoden ajan x x
- varmistaa, että on jokaisen radiolaitteen mukana x x x x
- pitää saatavilla 10 vuoden ajan x
- pitää jäljennöstä saatavilla 10 vuoden ajan x
- antaa pyynnöstä Viestintävirastolle x x x x
CE-merkintä:
- kiinnittää radiolaitteeseen ja pakkaukseen x x
- varmistaa, että on radiolaitteessa ja pakkauksessa x x
Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jolla se voidaan tunnistaa:
- kiinnittää radiolaitteeseen x x
- varmistaa, että radiolaitteeseen on kiinnitetty x x
Varmistaa, että radiolähettimien mukana ilmoitetaan tieto radiotaajuuksista, joilla laite toimii ja laitteen suurin mahdollinen lähetysteho x x x x
Ohjeet ja turvallisuustiedot vähintään suomen ja ruotsin kielellä
- toimittaa radiolaitteen mukana x x
- varmistaa, että ovat radiolaitteen mukana x x
Huolehtii, että radiolaitteen mukana toimitettavissa ohjeissa ilmoitetaan ne EU-maat, joissa on asetettu laitteelle käyttörajoituksia tai käyttö vaatii luvan x x
- Varmistaa, että laitepakkauksessa ilmoitetaan ne EU-maat tai -alueet, joissa on asetettu laitteelle käyttörajoituksia tai lupavaatimuksia 1 x x x x
Ilmoittaa radiolaitteessa yhteystietonsa (nimi, rekisteröity toiminimi tai tavaramerkki ja osoite) x x x
- Varmistaa, että radiolaitteessa on valmistajan ja maahantuojan yhteystiedot x
Varmistaa, että radiolaitteen ollessa maahantuojan ja/tai jakelijan vastuulla, sen varastointi- tai kuljetusolosuhteet eivät vaaranna radiolaitteen vaatimustenmukaisuutta x x
Testaa tarvittaessa tuotenäytteitä, tutkii valitukset, vaatimustenvastaiset radiolaitteet ja radiolaitteiden palautukset ja pitää niistä kirjaa sekä tiedottaa jakelijoille kaikesta tällaisesta valvonnasta x x x
- varmistaa, että edellä mainitut toimenpiteet on tehty x
Tekee yhteistyötä Viestintäviraston kanssa ja toimittaa sen pyytämät dokumentit x x x x
Säilyttää tunnistetiedot kaikista taloudentoimijoista, jotka ovat toimittaneet sille tai joille se on toimittanut radiolaitteen ja toimittaa ne pyynnöstä Viestintävirastolle x x x x
Jos on syytä epäillä, että radiolaite on vaatimustenvastainen, ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin x x x x

1 Kun laite saatetaan markkinoille 8.8.2018 jälkeen, rajoituksista kertovat tiedot on esitettävä seuraavasti.
Liitteen 1 piktogrammi on saatavilla Euroopan komission RED-sivuilla (englanniksi).

Valmistajien, maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet, taulukko [pdf, 322 KB]

Tietoa vaatimustenmukaisuudesta, CE-merkinnästä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

Radiolaitteiden markkinavalvontapäätökset

Lisää tietoa eri toimijoiden velvollisuuksista:

Direktiivit

Muualla internetissä


Asiasanat: Taajuudet , Radiolaite , Vaatimustenmukaisuus , Ohjeet

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print