Behandling av personuppgifter

Kommunikationsverket har många lagbaserade uppgifter på basis av vilka verket även kan behandla personuppgifter.

De personuppgifter som verket behandlar används för att sköta de lagstadgade uppgifterna. Vid behandlingen av personuppgifter iakttar verket den gällande dataskyddslagstiftningen. Kommunikationsverkets dataskyddspolitik omfattar de principer och mål som anges i EU:s dataskyddsförordning för behandlingen av personuppgifter och genomförandet av dataskyddet på Kommunikationsverket.

Kommunikationsverkets lagstadgade uppgifter beskrivs närmare på verkets webbsidor.

Kommunikationsverket varken använder eller lämnar ut personuppgifter till direktmarknadsföring eller marknads- och opinionsundersökningar. För undersökningar av kundtillfredsställelse begär Kommunikationsverket den berörda personens samtycke. En registrerade har rätt att kontrollera sina uppgifter och begära att felaktiga uppgifter rättas.

Närmare information om den registrerades rättigheter finns på Dataombudsmannens byrås webbsidor.

Du kan begära tillgång till dina uppgifter på denna blankett.

Kommunikationsverket behandlar personuppgifter för flera lagstadgade ändamål beroende på de tjänster som personen i fråga använder. Nedan anges de centrala registren för Kommunikationsverkets uppgifter:

  • ärendehanteringssystemet, dvs. registratorskontorets diarium i vilket antecknas alla de registrerade ärenden som verket behandlar
  • registret för Kommunikationsverkets kundrådgivning i vilket antecknas alla kundkontakter som kommit via telefon eller e-post
  • registret för behandling av radiotillstånd, examina och certifikat på Frekvensförvaltningen; omfattar även frekvensdatabasen
  • .fi-domännamnsregistret med uppgifter om registrerade fi-domännamn. Söktjänsten för de offentliga uppgifterna i registret finns på verkets webbsidor. Alla registrarer av fi-domännamn som gjort en anmälan till Kommunikationsverket kan hittas med sökfunktionen på verkets webbsidor.
  • systemet för obeställbara postförsändelser som omfattar uppgifter om de brevförsändelser som inte har kommit fram och som Kommunikationsverket behandlat
  • numreringsregistret med uppgifter om beviljade nummer och koder, t.ex. riksomfattande abonnentnummer och SMS-servicenummer
  • webbtjänsten nätverksinformationspunkt på adressen www.verkkotietopiste.fi med uppgifter om byggnadsplaner för nät i syfte att avtala om sambyggnad. Tjänsten erbjuder information om de nätaktörer som har nät i det område man söker. Tjänsten omfattar information om kommunikations-, el-, fjärrvärme-, fjärrkyl-, gas-, vattentjänst- och trafiknät.
  • registret för säkerställande av radioanläggningars överensstämmelse med krav omfattar uppgifter om tillsyn över att de trådlösa utrustningar som säljs i Finland är i överensstämmelse med krav samt om resultat av inspektioner av enstaka radioutrustning och om övervakningsbeslut

Kommunikationsverkets kartapplikationer, bl.a. MONITORi-tjänsten, använder Google Maps API. Då du använder Kommunikationsverkets kartapplikationer med Google Maps API godkänner du följande användningsvillkor: https://www.google.com/help/terms_maps.html

Mer information om behandlingen av personuppgifter ger vid behov Kommunikationsverkets dataskyddsombud Kirsi Sunila-Putilin, e-post tietosuoja(at)ficora.fi eller tfn 0295 390 498.

I dataskyddsfrågor är tillsynsmyndigheten Dataombudsmannens byrå, kontaktuppgifter tietosuoja(at)om.fi, växel: 029 56 66700, från utlandet +358 29 56 66700

Ämnesord: Frekvenser , Informationssäkerhet , Internet , Post , Radio , Telefon , Television , Dataskydd

Uppdaterad 24.05.2018

LinkedIn Print

Kontakta oss

Ta kontakt via kontaktblanketten eller genom att ringa till kundtjänsten.