Biljett- och betalningssystemens interoperabilitet (Lippu-projektet)

Publicerad 24.03.2017 | Uppdaterad 20.06.2018

Syftet med lagen om transportservice är att möjliggöra förmedling av biljetter och reserätter i det första skedet för väg- och spårtrafiken via en lucka. För att möjliggöra detta ska de som tillhandahåller mobilitetstjänster ge tillträde till det försäljningsgränssnitt som används för biljett- och betalningssystemet. Via försäljningsgränssnittet ska det vara möjligt att skaffa åtminstone en sådan biljettprodukt som berättigar till en enkelresa till normalpris eller att reservera en enskild resa eller transport vars exakta pris inte är känt när tjänsten inleds eller som av någon annan orsak enligt överenskommelse ska betalas efter det att tjänsten utförts.

Lippu är ett av kommunikationsministeriet tillsatt projekt där Kommunikationsverket, Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket Trafi samarbetar för att specificera en teknisk lösning för biljett- och betalningssystemens försäljningsgränssnitt samt för att ta fram uppförandekoder till stöd för de avtal som aktörerna ingår mellan varandra. För att alla aktörers synpunkter kan beaktas i projektet, har det bildats ett öppet nätverk för branschaktörerna. Projektet kommer att omfatta ett pilotprojekt med ett par utvalda aktörer. Avsikten med pilotprojektet är att få veta hur gränssnittsspecifikationerna och uppförandekoderna fungerar i praktiken.

Ytterligare information om Lippu-projektet ger projektkoordinator Timo Leppinen, timo.leppinen(at)ficora.fi.

Lippu-nätverket

På Lippu-nätverkets e-postlista, webbsida och nätverksmöten informeras om projektets läge. Nätverket omfattar cirka 170 personer från 80 organisationer. Nätverket sammanträder med cirka två månaders mellanrum. Du kan anmäla dig på nätverkets e-postlista: virpi.liehu(at)ficora.fi.

Gränssnittsspecifikationer

För att ge tillträde till ett försäljningsgränssnitt för biljett- och betalningssystemen har en projektgrupp inom Lippu-projektet tillsammans med Solita gjort upp tekniska specifikationer för gränssnittet som beaktar en enkelbiljett, störning i resekedjan, tillgänglighetsfrågor och biljettens giltighetstid. Specifikationerna möjliggör endast ett sätt att genomföra gränssnittet mellan aktörerna. Aktörerna kan genom ömsesidiga avtal även komma överens om användningen av ett annat slags gränssnitt.

För en fortsatt utveckling av specifikationerna har det nu införts elektroniska verktyg som möjliggör diskussioner aktörerna emellan samt hantering av versioner för specifikationsutkast. Aktörerna kan få information och delta i specificeringsarbetet på följande sätt:

  • utvecklarnas diskussion (Slack); Slack-inbjudningar via Olli Nylander,
    olli.nylander(at)citrus.fi
  • distribution av specifikationsdokument: GitHub

Uppförandekoder

Syftet med Lippu-projektet är att skapa förutsättningar för tillhandahållande av enhetliga resekedjor i enlighet med lagen om transportservice. Uppförandekoderna är en del av helheten som underlättar aktörernas arbete när de ger andra aktörer tillträde till det försäljningsgränssnitt som används för biljett- och betalningssystemet. Uppförandekoderna utarbetas i samarbete med ämbetsverken inom Lippu-projektet och branschaktörerna. Aktörernas åsikter har hörts på nätverksmöten, i olika workshopar och på möten med enskilda aktörer.

Utredning om avtalspraxis i resekedjor enligt lagen om transportservice [pdf, 925 KB]

Bilaga 1: Dittmar & Indrenius Advokatbyrå Ab:s juridiska utredning [pdf, 650 KB]

Bilaga 2: LIPPU-API: Security Considerations [pdf, 334 KB]

Bilaga 3: Utredning om behovet att utveckla betalningsgränssnitt mellan aktörer [pdf, 323 KB]

Bilaga 4: Informationsflödena i en resekedja (på finska) [pdf, 37 KB]


Pilotprojekt

Projektet kommer att omfatta ett pilotprojekt med ett par utvalda aktörer. Avsikten är att testa gränssnittsspecifikationerna och uppförandekoderna i praktiken. I pilotprojekten utvecklar aktörerna sina existerande biljett- och betalningssystems interoperabilitet och genomför ett försäljningsgränssnitt som baserar sig på Lippu-gränssnittsspecifikationerna och utarbetar ett avtal mellan aktörerna för förmedling av biljetter via gränssnittet. Förutsättningen för beviljande av stöd är det via gränssnittet också förmedlas biljetter.

Andra dokument i projektet

Ämnesord: Informationssäkerhet , Biljettsystem , Dataskydd , Funktion , Nät , Nätverk , Resekedja , Reserätt , Tillgång , Öppna data

LinkedIn Print