Kommunikationsverkets föreskrifter

Genom Kommunikationsverkets föreskrifter preciseras de krav som ställs i lagstiftningen. Föreskrifterna är en del av den reglering som förpliktar aktörerna. Föreskrifterna och till dem anknutna andra styrningsdokument bereds i regel i samarbete med intressentgrupper

Föreskriftssamlingen

I förteckningen över föreskrifterna finns Kommunikationsverkets gällande föreskrifter i nummerordning. Namnet på varje föreskrift fungerar samtidigt som länk till beskrivningssidan med information om föreskriftens tillämpningsområde. Beskrivningssidan innehåller även länkar till den egentliga föreskriftstexten och dokument som hänför sig till föreskriften.

Dokument som hänför sig till föreskriften

  • Till föreskriften hör ofta en motiveringspromemoria och anvisning för tillämpning (MPS, dvs. motivering till och tillämpning av föreskriften). I motiveringspromemorian klargörs vad som avses med föreskriften samt nämns de andra föreskrifter eller lagrum som hänför sig till föreskriften för att klargöra helheten. I anvisningarna för tillämpning och rekommendationer presenteras exempel på olika tillämpningssituationer i praktiken.
  • Föreskriften kan förknippas med en riktlinje för den nationella implementeringen av standard (GFI, dvs. guideline for implementation)