Optisk fiber garanterar tillträde till snabba bredbandsnät

Publicerad 10.05.2017

Utbyggnaden av nya nät av optisk fiber har förbättrat utbudet av snabbt bredband både i fasta nät och i mobilnät. Operatörernas stam- och regionnät baserar sig på optisk fiber och utbudet av den snabbaste möjliga bredbandsuppkopplingen kräver en abonnentförbindelse som också till en så stor del som möjligt har genomförts med optisk fiber. Mobilnätets basstationer kräver också fiber för tillhandahållande av snabba 4G-uppkopplingar. Denna artikel behandlar utbudet av bredbandsuppkopplingar i snabba fasta nät och utvecklingen av det i Finland år 2016.

Cirka 1,74 miljoner hushåll i Finland har tillgång till snabba fasta bredbandsuppkopplingar på 30 Mbit/s eller mer. Det är 66 procent av alla hushåll. Andelen har ökat med cirka 8 procent från året innan. Det betyder att bredbandsutbyggnaden har bidragit till att 130 000 nya hushåll har fått tillgång till snabbt bredband.

Bredbandsuppkopplingar på 30 Mbit/s eller mer kan tillhandahållas på de platser där optisk fiber kommer in till fastigheten (fiber till hemmet FTTH eller fiber till byggnaden FTTB). Det är dessutom möjligt att utnyttja kabel-tv-nätet samt gamla kopparförbindelser, förutsatt att optisk fiber dras i närheten av fastigheten (fiber till kvarteret FTTC). Ju närmare användare optisk fiber befinner sig, desto högre är bredbandets hastighet. Anskaffning av ett abonnemang kan i vissa fall kräva en liten extra installation, t.ex. en huskabel eller ny utrustning.

Snabbare uppkopplingar på 100 Mbit/s finns tillgängliga för cirka 1,36 miljoner finländska hushåll, vilket är cirka 51 procent av alla hushåll. Utbudet av bredband på 100 Mbit/s förutsätter, förutom att det finns fiber till byggnaden, även att byggnadens inomhusnät är tekniskt tillräckligt högklassigt. Nästan alla kabel-tv-hushåll kan också skaffa ett bredbandsabonnemang på 100 Mbit/s. Vid slutet av 2016 hade 28 procent av alla bredbandsabonnemang för det fasta nätet en hastighet på minst 100 Mbit/s.

Snabba uppkopplingar av fiber och koppar (FTTH, FTTB och FTTC) finns tillgängliga för cirka 1,34 miljoner hushåll. Detta är cirka 50 procent av alla hushåll. Därutöver spelar kabel-tv-nätet en betydande roll i utbudet av snabbt bredband. Snabbt bredband via kabel-tv-nätet finns tillgängligt för cirka 960 000 hushåll, dvs. 36 procent av alla hushåll. Näten är alltså delvis överlappande och ett hushåll kan få tillgång till bredband via flera olika tekniker och flera olika operatörer.

Av alla landskap är läget bäst i Nyland och Österbotten. I båda landskap är det möjligt för en dryg tre fjärdedelar av hushållen att skaffa ett fast bredband på minst 30 Mbit/s (bild 1). I Österbotten är utbudet av bredband på 100 Mbit/s lika stort. I Nyland är bredband på 100 Mbit/s tillgängligt endast för under hälften av hushållen, vilket är betydligt mindre än bredband på 30 Mbit/s. En förklaring är ett mera omfattande FTTH-bredbandsnät i Österbotten, medan man i Nyland har utnyttjat det existerande kopparbaserade telefonnätet där maxhastigheten ofta är under 100 Mbit/s. Motsvarande skillnader kan även upptäckas i de övriga landskapen.

Ultrasnabbt bredband på 1 Gbit/s är redan mainstream

Ungefär 440 000 hushåll har tillträde till bredband med en nedladdningshastighet på 1 Gbit/s. Det är cirka 17 procent av alla hushåll.

En nedladdningshastighet på 1 Gbit/s, eller 1 000 Mbit/s, kan uppnås med FTTH- eller FTTB-uppkopplingar. Så snabba uppkopplingar kräver också att inomhusnätet i byggnaden har genomförts på ett sätt som uppfyller tillräckliga tekniska krav, dvs. med ett generellt Ethernet-kabelnät eller med optisk fiber.

Bredband via kabel-tv-nätet kan också nå 1 Gbit/s. Uppdatering av utrustning har medfört att en stor grupp av kunder i bostadsområden med existerande kabel-tv-nät har fått tillträde till ultrasnabbt bredband.

Ultrasnabbt bredband betjänar alla användningsbehov i hemmet och flera till internet kopplade apparater. Uppkopplingen kan fördelas mellan flera användare i byggnaden via ett trådlöst lokalnät och på så sätt kan flera användare använda tjänster som kräver mycket kapacitet via ett abonnemang.

Snabbt bredband tillhandahålls via flera olika tekniker

Om en fiberuppkoppling inte kommer in till användarens hem, kan abonnentförbindelsen kompletteras med existerande nät som genomförts på ett annat sätt än med optisk fiber. På många småhusområden finns fast bredband tillgängligt endast via det traditionella kopparbaserade telefonnätet med hjälp av DSL-teknik. Hastigheten som uppnås beror på avståndet till operatörens utrustningsutrymme samt på kopparnätets tekniska skick. Om avståndet är under en kilometer, kan den uppnådda hastighetsnivån med ADSL-tekniken vara 24 Mbit/s. Om avståndet är mycket längre, t.ex. 5 km, är hastigheten sällan över 2 Mbit/s. Detta beror på att signaldämpningen är mycket högre i kopparkabel än i fiber och dessutom mer utsatt för externa störningar.

Nya bredbandstekniker, såsom VDSL2 eller G.Fast, möjliggör användningen av kopparnätet vid utbudet av snabbt bredband samtidigt som det optiska fibernätet byggs ut närmare hemmen och kopparnätets avsnitt av uppkopplingen blir kortare. Dessa tekniker ökar bredbandets maxhastighet till över 100 Mbit/s, om kopparnätsavsnittet är tillräckligt kort, högst några hundra meter.

Snabba bredbandsuppkopplingar av optisk fiber kan grupperas enligt följande:

  • FTTH: "fiber till hemmet". Hela förbindelsen har genomförts med optisk fiber. Fiberkabeln kommer till det tekniska utrymmet i enfamiljshus eller till bostadslägenheten i höghus.
  • FTTB: "fiber till husfördelaren". Nästan hela förbindelsen har genomförts med optisk fiber. Fiberkabeln kommer till det tekniska utrymmet i ett höghus eller radhus, och därifrån är varje bostadslägenhet kopplad med ett generellt Ethernet-kabelnät eller med traditionella telefonkablar av koppar.
  • FTTC (eller FTTN): "fiber till gatufördelaren". Uppkopplingen har delvis genomförts med optisk fiber. Fiberkabeln kommer till en områdes- eller gatufördelare som betjänar flera fastigheter, och resten av uppkopplingen har genomförts med traditionella telefonkablar av koppar. I FTTC är telefonkabelavsnittet ofta längre än i FTTB. Det betyder att optisk fiber är längre borta från användaren och den uppnådda hastigheten är långsammare.

Förutom dessa erbjuds snabba fasta bredbandsuppkopplingar via kabel-tv-nätet. De nyare DOCSIS 3.x-tekniker i kabel-tv-nätet möjliggör en nedladdningshastighet på över 1 Gbit/s. Stamnätsuppkopplingar i kabel-tv-nätet har också genomförts med optisk fiber som möjliggör en tillräcklig hastighet och kapacitet för flera samtidiga användare.

Användare i en byggnad kan ha tillgång till bredbandsabonnemang som genomförts med flera olika tekniker och tillhandahålls av flera olika operatörer. I synnerhet i täta stadsområden kan det finnas flera överlappande bredbandsnät. I ett höghus kan det till exempel finnas en eller flera operatörer som tillhandahåller bredband av optisk fiber, en annan operatör som tillhandahåller bredband via kabel-tv-nätet och en tredje operatör som har äldre kopparnät i området. I småhusområden utanför tätorter finns det i allmänhet högst ett fast nät, vilket betyder mindre valmöjligheter för användare. Operatörerna kan dock hyra ut nät till varandra och tillhandahålla sin egen bredbandstjänst i ett nät som en annan operatör äger.

Ytterligare information

Kommunikationsmarknadsexpert Tapio Oikarainen, tfn 0295 390 538

Bilagor

Kartorna nedan presenterar utbudet av fast bredband på 30 och 100 Mbit/s per landskap och kommun, i procent av hushållen. Om du vill se alla hastighetsklasser, gå till Kommunikationsverkets MONITORi-tjänst. En förteckning av utbudet av bredband på 30 och 100 Mbit/s finns som bilaga.


Bild 1. Utbudet av bredband på 30 Mbit/s per landskap

Bild 2. Utbudet av bredband på 100 Mbit/s per landskap

Bild 3. Utbudet av bredband på 30 Mbit/s per kommun

Bild 4. Utbudet av bredband på 100 Mbit/s per kommun

Ämnesord: Internet , Bredband , Kabel , Mobilt bredband , Nät , Artiklar , Statistik

LinkedIn Print