Postipalvelujen tarjonta ja postimarkkinoiden kehittyminen

Kohtuuhintaisten perustason kirje- ja pakettipalvelujen eli postin yleispalvelun saatavuus on taattu kaikkialla Suomessa. Yleispalvelu turvataan postilailla, jonka noudattamista Viestintävirasto valvoo. Postilaki sääntelee pääasiassa kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa, jonka harjoittamisesta tulee tehdä postitoimintailmoitus Viestintävirastolle. Viestintävirasto seuraa postimarkkinoita ja postimarkkinoiden kilpailun kehittymistä. Viestintävirasto käsittelee myös postitoimintaan liittyviä valituksia.

Viestintävirasto valvoo postilain noudattamista ja huolehtii perustason kirje- ja pakettipalveluiden eli postin yleispalvelun saatavuudesta nimeämällä tarvittaessa yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan kirje- tai postipakettipalveluita.

Viestintävirasto seuraa postimarkkinoiden kehitystä

Viestintävirasto seuraa postilähetyspalveluiden markkinoiden kehitystä Suomessa. Seurannan piiriin kuuluvat eri postilähetyslajit eli

  • kirjeet,
  • lehdet,
  • osoitteeton jakelu ja
  • paketit.

Postitoiminta on ollut jo 2000-luvun alkupuolelta asti voimakkaassa murroksessa tiedonvälityksen digitalisoituessa ja ihmisten ajankäyttötottumusten muuttuessa. Tämän lisäksi myös useamman vuoden jatkuneella talouden taantumalla on ollut vaikutusta ihmisten valintoihin ja kulutuskäyttäytymiseen myös postilähetyspalvelujen osalta.

Jatkuvasti monipuolistuvilla sähköisillä ratkaisuilla on voimakas, perinteistä paperipostia korvaava vaikutus. Kirjepostin määrän väheneminen on kiihtynyt entisestään, kun yritykset ja yhteisöt siirtyvät käyttämään sähköisiä palveluja. Myös sanoma- ja aikakauslehtien lähetysmäärän lasku on voimistunut samalla, kun lehdet jakavat sisältöään yhä enemmän internetin kautta.

Postilähetysten eri tuoteryhmistä parhaiten ovat säilyttäneet asemansa mainosposti sekä pakettikuljetukset. Pakettien osalta jakeluvolyymin ennustetaan jatkavan kasvua, kun verkkokaupan suosion arvioidaan entisestään kasvavan. Verkkokaupan kasvu ja sen uudet muodot vaikuttavat palveluverkoston jatkuvaan kehitykseen ja uudenlaisiin palvelukonsepteihin.

Lisätietoa postimarkkinoista on Viestintäviraston julkaisemassa postimarkkinaselvityksessä.

Postitoiminta edellyttää postitoimintailmoitusta

Kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttää ilmoitusta Viestintävirastolle.
Postitoimintailmoitus on tehtävä kirjelähetyksiä koskevan postitoiminnan harjoittamisesta ennen toiminnan aloittamista. Postitoimintailmoitus

Toiminnan harjoittamisesta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Posti Oy toimii yleispalveluyrityksenä

Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi kirjelähetysmarkkinoille koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomessa lähetetyistä kirjelähetyksistä alle kymmenen prosenttia on laissa määritellyn yleispalvelun mukaisia kirjelähetyksiä.

Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi myös kotimaasta ulkomaille lähettävien pakettien osalta. Kotimaasta kotimaahan lähetettäville paketeille ja ulkomailta saapuville paketeille ei ole nimetty yleispalveluyritystä. Pakettilähetysten markkinoilla on useita toimijoita, jotka tarjoavat erilaisia pakettilähetyspalveluita Suomessa sekä kuluttajille että yrityksille. Erityisesti kilpailua on pakettipalvelujen tarjoamisessa yritysasiakkaille. Suomessa lähetetyistä paketeista vain muutama prosentti on laissa määritellyn yleispalvelun mukaisia pakettilähetyksiä.

Postin yleispalvelusta kerrotaan tarkemmin sivuilla Oikeus postipalveluihin ja Ohjaus ja valvonta / Posti.

Postitoimintaa koskeva lainsäädäntö

Viestintäviraston valvomaa postilakia sovelletaan postin yleispalvelun tarjoamiseen ja yleisesti kirjelähetyksiä koskevien postipalveluiden tarjontaan. Postipalvelu tarkoittaa kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvien postipakettien säännöllistä keräilyä, lajittelua, kuljetusta ja jakelua maksua vastaan postin lähettäjältä postin saajalle. Postin voi lähettää tai vastaanottaa myös toinen postiyritys.

Postilakia (415/2011) ei kuitenkaan sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee

  • sanoma- ja aikakauslehtiä
  • osoitteettomia lähetyksiä (kuten osoitteetonta suoramainontaa)
  • kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä
  • kirjelähetysten kuriiripalvelua
  • elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa
  • sähköisiä palveluita, kuten Posti Oy:n Netposti-palvelua.

Postilaki koskee vain pientä osaa pakettipalveluista. Postipaketteja koskevan palvelun tarjoamiseen sovelletaan postilakia vain, jos kyse on Viestintäviraston nimeämän yleispalveluyrityksen tarjoamasta käteismaksullisesta postipakettipalvelusta. Tällä hetkellä tällaisia postipakettipalveluita tarjoaa ainoastaan Posti Oy. Viestintävirasto ei valvo muita postipakettipalveluita.

Kansainvälistä postiliikennettä koskee myös kansainvälisen postiliiton (Universal Postal Union, UPU) yleissopimus. Ahvenanmaalla on oma postilainsäädäntönsä.

Asiasanat: Posti , Kilpailu , Kirje , Markkinat , Paketti , Postinjakelu

Päivitetty 21.06.2018

LinkedIn Print