Postinjakelu

Viestintäviraston tehtävänä on huolehtia siitä, että posti kulkee postilain mukaisesti. Postilaissa säädetään yleispalveluun kuuluvien postilähetysten jakelun tiheydestä ja kirjelähetysten jakelutavasta. Viestintävirasto ratkaisee postin jakeluun liittyviä erimielisyyksiä. Postilaissa säädetään myös postilaatikoiden sijoittelusta, mitä koskevat kiistat ratkaisee kunnan rakennusvalvonta.

Posti Oy:n on jaettava kirjelähetykset viitenä arkipäivänä viikossa, arkipyhiä lukuun ottamatta. Viisipäiväinen jakelu koskee vain yleispalveluun kuuluvia käteismaksullisia kirjelähetyksiä. Yritysten käyttämät sopimuspalvelut eivät kuulu yleispalveluun, eikä niitä siis koske velvoite viisipäiväisestä jakelusta. Vaikeakulkuisilla saaristo- tai erämaa-alueilla kirjelähetykset voidaan poikkeuksellisesti jakaa harvemmin kuin viisi kertaa viikossa, mutta kuitenkin vähintään kerran viikossa.

Postilaki ei sääntele sitä, mihin kellonaikaan mennessä yleispalveluun kuuluvat kirjelähetykset on jaettava. Postilaki ei sääntele sanoma- tai aikakauslehtien eikä osoitteettomien lähetysten jakelua.

Posti Oy:n on jaettava yleispalveluun kuuluvat postipaketit kohtuullisessa ajassa. Kuitattavien lähetysten ja postipakettien jakelussa voidaan käyttää saapumisilmoitusta.

Postin yleispalvelusta kerrotaan tarkemmin sivulla Oikeus postipalveluihin.

Jakeluhäiriöt

Jakeluhäiriötilanteissa tulisi olla aina ensimmäiseksi yhteydessä postiyritykseen. Postiyritys pystyy parhaiten selvittämään, mitä on tapahtunut. Jos jakeluhäiriöt yhteydenotosta huolimatta jatkuvat, kannattaa asiasta tehdä kirjallinen reklamaatio ja pyytää asiaan postiyritykseltä kirjallista vastausta.

Ellei asia tällä kuitenkaan korjaannu tai postiyrityksen selvitys asiassa ei tyydytä, voi Viestintävirastoon ottaa yhteyttä asian selvittämiseksi. Viestintävirastolle tulee tällöin toimittaa postiyritykseltä saatu vastaus sekä virheellisiä lähetyksiä koskevat yksilöintitiedot. On huomattava, että postilaki ei koske sanoma- tai aikakauslehtien jakelua. Viestintävirasto ei käsittele vahingonkorvaukseen liittyviä asioita.

Asioi tai ota yhteyttä Viestintävirastoon sähköisesti yhteydenottolomakkeen kautta tai postitse.

Pien- ja kerrostalojen jakelutavat

Kirjelähetykset jaetaan

 • pientaloihin postilaatikkoon
 • kerrostalojen asuinhuoneistoihin huoneistokohtaisiin postiluukkuihin. Asunto-osakeyhtiö voi halutessaan sopia postiyrityksen kanssa, että jakelu suoritetaan kerrostalokohtaiseen lokerikkoon.

Postilähetysten jakelussa voidaan ottaa huomioon

 • paikalliset olosuhteet
 • postin saajan henkilökohtaiset erityistarpeet

Henkilökohtainen erityistarve oikeuttaa poikkeukseen

Jakelun järjestämisessä huomioon otettava postinsaajan henkilökohtainen erityistarve voi olla esimerkiksi:

 • liikuntaesteisyys tai vähintään
 • 75 vuoden ikä

Näillä on yksin asuessaan pyynnöstään oikeus saada postinsa alueen jakelutavasta poikkeavasti esimerkiksi

 • huoneistokohtaiseen luukkuun,
 • asunnon ulko-oven välittömään läheisyyteen sijoitettuun postilaatikkoon tai
 • tontin ajo- tai kulkuliittymään sijoitettuun postilaatikkoon.

Edellytyksenä on, että samassa taloudessa ei asu henkilöitä, joilla ei ole oikeutta poikkeukselliseen jakelutapaan.

Poikkeuksia saa myös erillismaksulla

Postiyritys voi tarjota postin saajalle mahdollisuutta sopia postiyrityksen kanssa siitä, että posti jaetaan alueen jakelutavasta poikkeavasti. Postiyritys voi veloittaa tällaisista poikkeavista järjestelyistä kohtuullisen maksun.

Esimerkiksi pientalossa asuessasi voi olla mahdollista sopia, että postilähetykset jaetaan talon ulko-ovessa olevaan postiluukkuun eikä laatikkoryhmään sijoitettuun postilaatikkoon.

Postilaatikon sijoittaminen

Postilaatikko pitää sijoittaa Posti Oy:n määrittelemään paikkaan.

Postilaatikko voidaan sijoittaa osoitepaikan ulkopuolelle laatikkoryhmään, jos sijainti täyttää laissa ja Viestintäviraston määräyksessä säädetyt vaatimukset. Postilaatikon on osoitepaikan ulkopuolelle sijoitettaessa oltava kohtuullisen matkan päässä, joka on

 • taajama-alueilla enintään 50 metriä
 • haja-asutusalueilla yleensä enintään 500 metriä, poikkeustapauksissa kilometri.

Postilaatikkojen sijoittelussa on postilain ja Viestintäviraston määräyksen mukaan otettava huomioon muun muassa liikenneturvallisuusvaatimukset.

Viestintäviraston määräys 61 postilaatikkojen sijoittelusta

Kiistat postilaatikon sijoittamisessa

Postilaatikon sijoittamiseen liittyen tulee olla ensisijaisesti yhteydessä suoraan Posti Oy:hyn. Kiistatapauksessa postilaatikon sijoittamisesta päättää oman kunnan rakennusvalvonta. Rakennusvalvontaviranomainen ottaa ratkaisussaan huomioon Viestintäviraston postilaatikkojen sijoittelusta antaman määräyksen.

Postin nouto erimielisyyksien aikana

Jos et pääse Posti Oy:n kanssa sopimukseen postin vastaanoton järjestelyistä eikä asiassa ole annettu lainvoimaista ratkaisua, postiyrityksellä on oikeus säilyttää lähetyksesi noudettavina toimipaikassa. Toimipaikka määräytyy osoitteesi mukaan.

Asiasanat: Posti , Kirje , Paketti , Postinjakelu

Päivitetty 16.11.2017

LinkedIn Print