Postipalveluiden asiakkaan oikeudet

Postiyritys vastaa kirjelähetysten luottamuksellisuudesta ja mahdollisista vahingoista, joita lähetysten viivästymisestä, katoamisesta tai vahingoittumisesta aiheutuu. Postiyrityksen on välitettävä kirjelähetys voimassa olevaa maksua vastaan postilain sekä toimitusehtojensa mukaisesti postin saajalle.

Postilaissa säädetyt käyttäjän oikeudet koskevat postiyritysten tarjoamia palveluita. Postiyrityksiä ovat kirjelähetyksiä koskevia postipalveluita tarjoavat yritykset. Postiyrityksen on ennen toimintansa aloittamista tehtävä ilmoitus Viestintävirastolle.

Pakettipalveluiden osalta postilaissa säädetyt käyttäjän oikeudet koskevat vain niitä Posti Oy:n käteismaksullisia pakettipalveluita, joita sillä on velvollisuus tarjota Viestintäviraston päätöksen perusteella.

Postin yleispalvelu takaa perustasoisten kirje- ja postipakettipalveluiden saatavuuden kaikkialla Suomessa. Samoin hintojen on oltava kohtuullisia ja tasapuolisia kaikille. Postin yleispalvelusta kerrotaan sivuilla Oikeus postipalveluihin ja Ohjaus ja valvonta/Posti.

Kirjesalaisuus on turvattava

Postiyrityksen tulee turvata luottamuksellisen viestin salaisuus. Velvollisuus koskee myös postiyrityksen palveluja tarjoavia asiamiesposteja. Yrityksen palveluksessa oleva ei saa ilmaista, mitä hän työssään on saanut tietää asiakkaasta tai tämän asioista, jos tietojen ilmaiseminen loukkaisi luottamuksellisen viestin salaisuutta tai liike- tai asiakassuhdetta.

Postiyrityksen velvollisuus toimittaa lähetys vastaanottajalle

Postiyrityksellä on velvollisuus toimittaa kirjelähetys tai postipaketti lähetykseen merkittyyn osoitteeseen. Jos osoitetieto on puutteellinen, postiyrityksen tulee pääsääntöisesti pyrkiä selvittämään vastaanottajan oikea osoite. Jos lähetystä ei voida toimittaa perille, postiyrityksen tulee palauttaa se lähettäjälle. Jos tämäkään ei ole mahdollista, postiyritys toimittaa lähetyksen Viestintäviraston käsiteltäväksi. Lisätietoa sivulla Kirjelähetysten käsittely Viestintävirastossa.

Oikeus vahingonkorvaukseen

Postiyritys vastaa pääsääntöisesti vahingosta, joka aiheutuu postin lähettäjälle tai vastaanottajalle

  • lähetyksen viivästymisestä,
  • katoamisesta tai
  • vahingoittumisesta.

Postiyrityksen vastuu on rajoitettu tiettyyn euromäärään.

Vahingonkorvausta haetaan postiyritykseltä, joka tarvittaessa opastaa korvauksen hakemisessa.

Postiyrityksen vahingonkorvausvastuusta säädetään postilain 49–52 §:ssä.

Postiyritysten tulee laatia ja julkaista toimitusehdot

Postiyrityksen on laadittava toimitusehdot. Toimitusehdot on julkaistava yrityksen internetsivuilla ja pidettävä lisäksi pyynnöstä saatavilla paperimuodossa ilman korvausta.

Toimitusehtojen muutoksista on tiedotettava vähintään kuukautta ennen muutosta. Yleispalvelun tarjoajan on tiedotettava myös hinnoittelun muutoksista vähintään kuukautta ennen muutoksen tapahtumista.

Postiyritys voi kieltäytyä vastaanottamasta tai välittämästä lähetystä esimerkiksi, jos lähetys sisältää vaarallisia aineita, esineitä tai tuotteita, joiden kuljettaminen on laissa kielletty tai jotka aiheuttavat ilmeistä vaaraa ihmiselle tai omaisuudelle.

Postilaki 40 ja 41 §

Viestintävirasto käsittelee postilain noudattamiseen liittyvät valitukset

Viestintävirasto ratkaisee kirjelähetysten jakelua koskevat valitukset ja pääsääntöisesti myös muut postilain vastaista toimintaa koskevat asiat.

Ongelmatilanteessa asiakkaan tulee ensisijaisesti tehdä reklamaatio suoraan postiyritykselle. Ongelman jatkuessa asiakas voi tehdä valituksen Viestintävirastolle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle riippuen asian luonteesta.

Viestintävirasto ei valvo osoitteettomien lähetysten eikä sanoma- tai aikakauslehtien jakelua.

Erimielisyydet postilaatikon sijoittamisessa kuuluvat kunnan rakennusvalvonnan ratkaistavaksi Postin jakelu.

Viestintäviraston päätösvaltaan eivät kuulu postiyrityksen ja asiakkaan välisiä sopimussuhteita tai korvausvastuuta koskevat asiat. Postiyrityksen kanssa tehtyihin lisäpalvelusopimuksiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät erimielisyydet voi viedä kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Velvoittava päätös sopimus- tai vahingonkorvausasiassa edellyttää kuitenkin käräjäoikeuden ratkaisua.

Tarvittaessa voi ottaa yhteyttä Viestintävirastoon

Viestintävirastoon voi ottaa yhteyttä sähköisesti yhteydenottolomakkeen kautta, soittamalla asiakaspalveluun tai postitse.


Asiasanat: Posti , Kirje , Paketti , Postinjakelu , Yleispalvelu

Päivitetty 16.11.2017

LinkedIn Print