Kansainvälinen yhteistyö viestintätoimialalla

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti viestintäalan eurooppalaiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Eri kansainvälisillä foorumeilla tehtävät päätökset vaikuttavat merkittävästi Suomen sisäisiin viestintämarkkinoihin ja kansalliseen päätöksentekoon. Siksi on tärkeää, että Viestintävirasto on suomalaisena sääntelyviranomaisena mukana vaikuttamassa kansainväliseen päätöksentekoon mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Vaikuttaminen viestintäasioihin EU:ssa

Euroopan Unionilla on laaja toimivalta viestinnän alalla. Myös EU-direktiivit edellyttävät entistä tiiviimpää eurooppalaista yhteistyötä viestintäasioissa.

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti EU-komiteoihin ja työryhmiin, jotka avustavat Euroopan komissiota päätöksenteossa. Virasto osallistuu kolmeen komiteaan

 • Viestintäkomitea eli COCOM (Communications Committee)
 • Radiotaajuuskomitea RSC (Radio Spectrum Committee)
 • TCAM (Telecommunications Conformity Assessment and Market Surveillance Committee)

Lisäksi virasto on mukana radiotaajuuspolitiikkaryhmässä (RSPG)

Tärkeää on myös viraston suora yhteydenpito komissioon muun muassa huomattavan markkinavoiman päätösten valmistelussa. Euroopan komissiossa viestintäsektoria koskevat asiat kuuluvat viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosaston (DG CONNECT) alaisuuteen.

Viestintäkomitean (COCOM) kokous 2018

 • 6.2.2018

Radiotaajuuskomitean (RSC) kokoukset 2018

 • 14. - 15.3.2018
 • 11. - 12.7.2018
 • 17. - 18.10.2018
 • 5. - 6.12.2018

Radiotaajuuspolitiikkaryhmän (RSPG) kokoukset 2018

 • 30.1.2018
 • 5.6.2018
 • 3.10.2018

Euroopan komissio, Viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto (DG CONNECT)

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti myös Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston (ENISA) toimintaan. Toiminnan tavoitteena on tehostaa Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden ja yritysten valmiuksia ehkäistä ja torjua verkko- ja tietoturvaongelmia ja puuttua niihin.

Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)

BEREC kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyöfoorumina

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) toimintaan. Latvian Riikassa toimiva BEREC perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella joulukuussa 2009. Se korvasi edeltäjänsä eurooppalaisten sääntelyviranomaisten ryhmän (ERG).

BEREC tarjoaa foorumin sekä eurooppalaisten kansallisten viestinnän sääntelyviranomaisten keskinäiselle että niiden ja komission väliselle yhteistyölle. Se varmistaa, että kaikki jäsenvaltiot soveltavat yhdenmukaisesti sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluita koskevaa EU:n sääntelyjärjestelmää.

BERECin pääjohtajakokoukset 2018

 • 8. - 9.3.2018, Bratislava, Slovakia
 • 14. - 15.6.2018, Gdansk, Puola
 • 4. - 5.10.2018, Portoroz, Slovenia
 • 6. - 7.12.2018 Praha, Tšekki

BEREC Stakeholder Forum 2018

 • 17.10.2018, Bryssel, Belgia

BEREC

Kansainvälinen vaikuttaminen postiasioissa

Viestintävirasto osallistuu Euroopan postipalvelujen sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (ERGP) toimintaan. ERGP perustettiin Euroopan komission päätöksellä elokuussa 2010. ERGP on kansallisten sääntelyviranomaisten keskinäisen ja komission välisen yhteistyön foorumi. ERGP avustaa ja neuvoo komissiota postipalvelujen sisämarkkinoiden vahvistamisessa, kehittämisessä ja yhdenmukaisessa soveltamisessa.

Euroopan postipalvelujen sääntelyviranomaisen yhteistyöelin (ERGP)

Maailman postiliiton (UPU) perussopimus ja yleissopimus ovat merkittävimmät Suomea sitovat kansainväliset postialan sopimukset. Yleissopimus sisältää muun muassa kansainväliseen postiliikenteeseen sovellettavat yleissäännöt sekä kirjeposti- ja postipakettiliikenteen määräykset.

Maailman postiliitto (UPU)

Maailman postiliiton korkein päättävä elin on joka neljäs vuosi kokoontuva kongressi. Viestintävirasto seuraa eurooppalaisissa (CERP) elimissä tehtävää valmistelutyötä sekä osallistuu kongressiin yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa.

CERP

Vaikuttaminen ITUssa ja muissa kansainvälisissä järjestöissä

Kansainvälisessä televiestintäliitossa ITUssa sovitaan radiotaajuuksien jakamisesta ja numeroiden käytöstä sekä luodaan maailmanlaajuisia standardeja ja telesääntelyä. Erityisesti radiotaajuuksien käytön suunnittelu edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

Viestintävirasto osallistuu aktiivisesti muun muassa ITUn radiotaajuuksia (ITU-R) sekä standardointia ja numerointia (ITU-T) koskevaan työhön. Lisäksi ITUlla on kehityssektori (ITU-D), joka tukee kehitysmaiden ICT- ja viestintäkehitystä ja pyrkii kaventamaan digitaalista kuilua.

Kansainvälisen Televiestintäliiton (ITU) yleiskokokous 2018

 • 29.10. - 16.11.2018, Dubai, Arabiemiraatit

Kansainvälinen televiestintäliitto ITU

Radiotaajuuksien käyttöön liittyvä kansainvälinen yhteistyö

Viestintäviraston tehtävänä on hallinnoida radiotaajuuksien käyttöä Suomessa. Radiotaajuuksien jakamisesta eri käyttötarkoituksille sovitaan kuitenkin kansainvälisesti, joten virasto osallistuu aktiivisesti radiotaajuuksien käyttöön liittyvään maailmanlaajuiseen ja eurooppalaiseen yhteistyöhön. Maailmanlaajuisesti radiotaajuuksien käytöstä sovitaan kansainvälisen televiestintäliiton radiotaajuussektorin ITU-R:n järjestämässä maailman radiokonferenssissa (WRC = World Radio Conference). Euroopassa vaikutetaan EU:n lisäksi erityisesti Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi CEPT:n sähköisen viestinnän komiteassa ECC:ssä.

ITU-R:n ja CEPT/ECC:n alaisuudessa toimii lukuisia eri radioliikenteiden asioita valmistelevia työryhmiä, joiden työhön Viestintävirasto vaikuttaa aktiivisesti.

Maailman radiokonferenssi WRC 2019

 • 28.10. - 22.11.2019, Egypti

Kansainvälisen televiestintäliiton radiotaajuussektori

Eurooppalaisessa telealan standardisointijärjestö ETSIssä laaditaan eurooppalaisia standardeja. Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssissa CEPTissä harmonisoidaan taajuuksien ja numeroiden käyttöä ja sovitaan eurooppalaisista kannoista ITUssa ja maailman postiliitossa UPUssa (CERP).

CEPT ECC Plenary 2018

 • 27.2. - 2.3.2018, Portugal
 • 3. - 6.7.2018, Italia
 • 23. - 26.10.2018, Ranska

Eurooppalainen telealan standardisointijärjestö ETSI
Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssi CEPT
Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssin sähköisen viestinnän komitea ECC
CERP

CERT-FI:n kansainvälinen yhteistyö

Viestintävirastossa toimiva CERT-FI:n tehtävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturvauhkista tiedottaminen. Näiden tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Merkittävimmät foorumit CERT-FI:lle ovat eurooppalaisten valtiollisten CERT-toimijoiden yhteistyöryhmä EGC ja eurooppalaisten CERT-ryhmien yhteistyöfoorumi TERENA TF-CSIRT. Maailmanlaajuinen FIRST on CERT-FI-yksikölle merkittävin operatiivisten tietoturvakontaktien luonti- ja ylläpitofoorumi.

CERT-FI
Valtiollisten CERT-toimijoiden yhteistyöryhmä EGC
CERT-ryhmien yhteistyöfoorumi TERENA TF-CSIRT
FIRST

NCSA-FI:n kansainvälinen yhteistyö

Viestintävirasto toimii myös kansallisena tietoturvaviranomaisena. Näitä tehtäviä virastossa hoitaa NCSA eli National Communications Security Authority. Pääosa NCSA:n toiminnasta on kansainvälistä yhteistyötä. Kansallisena vastinorganisaationa NCSA edustaa Suomea useilla yhteiseurooppalaisilla ja globaaleilla foorumeilla. NCSA osallistuu eurooppalaisiin työryhmiin, jotka käsittelevät turvaluokitellun tiedon sähköistä välittämistä.

NCSA

FI-verkkotunnusten kansainvälinen yhteistyö

Viestintävirasto vastaa FI-verkkotunnusten jakamisesta ja siten myös kansainvälisestä yhteistyöstä verkkotunnusten hallinnoinnissa.

Verkkotunnusten myöntäminen

Virasto osallistuu aktiivisesti eurooppalaisten maatunnusten yhteistyöjärjestöön CENTRin kokouksiin.

Maatunnusten yhteistyöjärjestö CENTR

Lisäksi Viestintävirasto on edustettuna ICANN:ssa, joka hallinnoi internetin nimipalvelinjärjestelmän ylintä tasoa.

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ICANN

Laatuvarmentajien valvontaan liittyvä yhteistyö

FESA (the Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures) on eurooppalaisten varmennepalveluja valvovien viranomaisten yhteistyöfoorumi. FESAssa pyritään edistämään viranomaisten yhteistyötä ja löytämään yhteisiä näkökantoja valvontaan ja direktiivin tulkintaan liittyvissä kysymyksissä. FESA kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Forum of European Supervisory Authorities for Electronic Signatures FESA
Varmenteet

Mediavalvontaan liittyvä yhteistyö

EPRA (European Platform of Regulatory Authorities) on eurooppalaisten audiovisuaalisia sisältöpalveluja valvovien viranomaisten yhteistyöfoorumi. EPRAssa edistetään viranomaisten yhteistyötä ja keskustellaan valvonnasta ja direktiivin tulkinnasta. EPRA kokoontuu kahdesti vuodessa. Lisäksi EPRAn alaisuudessa toimii työryhmiä, joiden kautta jäsenet voivat vaihtaa tietoja.

European Platform of Regulatory Authorities EPRA

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva

Päivitetty 17.01.2018

LinkedIn Print