Mediavalvonta

Viestintävirasto valvoo markkinointia, sponsorointia ja tuotesijoittelua televisio- ja radiotoiminnassa sekä tilausohjelmapalveluissa. Lisäksi virasto valvoo, että televisiotoiminnan harjoittajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut säädösten mukaisesti ja täyttävät velvollisuutensa lähettää laissa määrätty osuus eurooppalaisia ja eurooppalaisten riippumattomien tuottajien ohjelmia.

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittajat ja tilausohjelmapalvelujen tarjoajat

Televisio- ja radiotoiminnan sääntely koskee muun muassa

 • oikeutta televisio- ja radiotoiminnan harjoittamiseen (milloin vaaditaan toimilupa)
 • markkinoinnin toteuttamista
 • eurooppalaisen ja eurooppalaisen riippumattoman tuotannon kiintiöitä.

Tilausohjelmapalvelulla tarkoitetaan palvelua, jossa audiovisuaalisia ohjelmia pidetään käyttäjien saatavilla ohjelmista tehdyn ohjelmaluettelon pohjalta. Näitä palveluita ovat muun muassa eräät kotimaisten televisiokanavien tarjoamat palvelut, joissa kanavien lähettämiä ohjelmia on katsottavissa pääsääntöisesti jälkikäteen.

Sääntelyä sovelletaan vain Suomeen sijoittautuneisiin

 • televisiotoiminnan harjoittajiin
 • tilausohjelmapalveluiden tarjoajiin sekä
 • radiotoimintaan, jos toiminnassa käytetään Suomen myöntämää radiotaajuutta tai Suomessa sijaitsevaa jakeluverkkoa.

Toimijan katsotaan olevan sijoittautunut Suomeen, jos sen päätoimipaikka on Suomessa ja ohjelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat päätökset tehdään Suomessa. Muihin valtioihin sijoittautuneita audiovisuaalisia sisältöpalveluita valvotaan sijoittautumismaassa.

Asetus televisio- ja radiotoiminnasta 1-2 §

Sijoittumismaat

Sääntelyn soveltumisen edellytyksenä on toiminnan taloudellinen tarkoitus. Tällä tarkoitetaan ensinnäkin toimintaa, jolla tavoitellaan liiketoiminnan voittoa. Myös Yleisradio Oy tarjoaa audiovisuaalisia palveluja taloudellisessa tarkoituksessa, koska toimintaa harjoitetaan yhtiömuodossa. Yksityisten henkilöiden kotisivuilla voi olla audiovisuaalisia sisältöjä ja he voivat tarjota muille videoita erilaisten internetissä toimivien videoalustapalvelujen kautta. Yksityisten henkilöiden tarjoamat videot eivät kuulu Viestintäviraston valvonnan piiriin, jos niitä tarjotaan harrastusluonteisesti esimerkiksi tietojen vaihtamiseksi tietystä asiasta kiinnostuneiden välillä.

Televisio- ja radiotoimintaa koskevaa sääntelyä ei sovelleta

 • toimintaan, jossa audiovisuaaliset sisältöpalvelut tai radiolähetykset on mahdollista vastaanottaa vain oppilaitoksessa, sairaalassa, hotellissa tai muussa vastaavassa laitoksessa
 • vapaasti etenevien radioaaltojen välityksellä tapahtuvaan tilapäiseen, enintään kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan alle 50 watin radiolähettimellä
 • palveluihin, joissa audiovisuaalisen sisällön tarjoaminen ei ole ohjelmien määrä tai lähetysten toistuvuus huomioon ottaen säännöllistä eikä palvelun päätarkoitus (muun muassa satunnainen videoiden tarjoaminen yksityishenkilöiden kotisivuilla)
 • sanoma- tai aikakauslehtien sähköisiin versioihin

Lisäksi säännösten soveltamiseen liittyy rajoituksia, mikäli toimintaa harjoitetaan vain lyhytaikaisen toimiluvan nojalla tai mobiilitelevisioverkossa.

Valvonnan kohteet

Viestintävirasto valvoo muun muassa

 • markkinointia televisiossa, radiossa ja tilausohjelmapalveluissa
 • ääni- ja tekstityspalvelujen toteuttamista
 • eurooppalaisen ja eurooppalaisen riippumattoman tuotannon osuuksia ohjelmistossa

Markkinoinnin valvonta

Viestintävirasto valvoo markkinointia televisiossa, radiossa ja tilausohjelmapalveluissa. Virasto seuraa säännöllisesti tehtävillä tutkimuksilla sitä, täyttääkö markkinointi sille laissa säädetyt velvoitteet mm. mainonnan erotettavuudessa, kestossa ja sijoittelussa.

Mainosaikatutkimukset

Radiotutkimukset

Viestintävirasto keskustelee aktiivisesti viestintäalan toimijoiden kanssa markkinoinnista sekä sen säännöistä ja periaatteista. Virasto antaa tarvittaessa markkinoinnin säännöksiä koskevia kannanottoja.

Mainonnan kestoa ja sijoittelua koskeva ohje

Kannanotto jaetun kuvaruudun käytöstä

Mainonnan sisällön valvonta ei kuulu Viestintäviraston tehtäviin, vaan siitä vastaa Kilpailu- ja kuluttajavirasto.

Viestintävirasto voi ottaa kantaa markkinointiin ohjelmissa joko oma-aloitteisesti tai kansalaisilta tulleiden toimenpidepyyntöjen perusteella. Ratkaisut voivat koskea muun muassa

 • tuotesijoittelusta ilmoittamista
 • tuotesijoittelun toteuttamistapoja
 • sponsorointisuhteen ilmoittamista
 • sponsoritunnisteiden sisältöä
 • mainoskatkojen kestoa ja sijoittelua yksittäisissä ohjelmissa tai elokuvissa

Valvontapäätökset

Ääni- ja tekstityspalvelujen valvonta

Viestintävirasto valvoo, että televisiotoiminnan harjoittajat toteuttavat ääni- ja tekstityspalvelut säädösten mukaisesti. Säädökset koskevat YLEn ohjelmistoja ja kaupallisia kanavia MTV3, Nelonen ja Fox.

Viestintävirasto kerää televisiotoiminnan harjoittajilta säännöllisesti tiedot ääni- ja tekstityspalveluiden määristä kanavilla ja tarkistaa, että määrät vastaavat asetettuja vaatimuksia.

Valvontapäätökset

Eurooppalaisen ja eurooppalaisen riippumattoman tuotannon ohjelma-osuuksien valvonta

Viestintävirasto valvoo, että televisioyhtiöt täyttävät velvollisuutensa lähettää laissa määrätty osuus eurooppalaisia ja eurooppalaisia riippumattomien tuottajien ohjelmia. Viestintävirasto kerää Suomeen sijoittautuneilta televisioyhtiöiltä vuosittain tiedot ohjelmien eurooppalaisuusasteesta ja eurooppalaisen riippumattoman tuotannon määristä. Lisäksi Viestintävirasto kerää tiedot toimenpiteistä, joilla Suomeen sijoittautuneet tilausohjelmapalveluiden tarjoajat ovat edistäneet eurooppalaisten ohjelmien näkyvyyttä palveluissaan.

Viestintävirasto toimittaa keräämänsä tiedot säännöllisesti Euroopan komissiolle, joka puolestaan valvoo, että jäsenvaltiot ovat riittävällä tavalla huolehtineet eurooppalaisen ja riippumattoman tuotannon osuuksista.

Asiasanat: Radio , Televisio

Päivitetty 11.09.2015

LinkedIn Print