Toimiluvat

Operaattori tarvitsee toimilupaa tiettyjen taajuuksia käyttävien televisio- ja matkaviestinverkkojen ylläpitämiseen (verkkotoimilupa). Televisio- ja radio-ohjelmistojen eli kanavien lähettämiseen tarvitaan puolestaan ohjelmistotoimilupa. Radiotaajuuksia televisio-, radio- ja matkaviestinverkoille on käytettävissä rajallinen määrä, ja toimiluvilla päätetään näiden resurssien käytöstä.

Verkkotoimiluvat

Verkkotoimilupa tarvitaan antennitelevisioverkkojen, matkaviestinverkkojen ja viranomaisverkon operointiin.

Valtioneuvosto myöntää kaikki pitkäaikaiset verkkotoimiluvat. Viestintävirasto myöntää lyhytaikaisia toimilupia.

Verkkotoimiluvissa päätetään, millä ehdoilla operaattori voi toimia operoidessaan maanpäällistä televisioverkkoa tai matkaviestinverkkoa. Valtioneuvoston myöntämien toimilupien ehdot liittyvät useimmiten

  • rakentamisaikatauluun tai verkon peittoon,
  • tekniseen toteutustapaan,
  • syrjimättömyyteen verkkopalvelun tarjonnassa tai
  • oikeuteen toimia itse verkossaan palveluoperaattorina.

Ohjelmistotoimiluvat

Ohjelmistotoimilupa tarvitaan televisio- ja radio-ohjelmistojen lähettämiseen maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa. Yleisradio saa harjoittaa radio- ja televisiotoimintaa ilman ohjelmistotoimilupaa.

Viestintävirasto myöntää radion ohjelmistotoimiluvat erikseen järjestettävien hakukierrosten yhteydessä. Mikäli jollekin taajuudelle tai paikkakunnalle hakijoita on enemmän kuin vapaata kapsasiteettia, siirtyy toimilupapäätös valtioneuvostolle. Haettavista ohjelmistotoimiluvista ilmoitetaan erillisellä kuulutuksella viraston verkkosivuilla.

Viestintävirasto myöntää television ohjelmistotoimiluvat, mikäli lähetyskapasiteettia on osoitettavissa kaikille hakijoille. Muussa tapauksessa valtioneuvosto myöntää luvat.

Ohjelmistotoimilupien hakemisesta peritään tietoyhteiskuntakaaressa (285 §) määritelty hakemusmaksu riippumatta siitä, voidaanko toimilupa myöntää.

Tietoyhteiskuntakaaren (31 §) mukaan ohjelmistotoimilupa raukeaa, jos säännöllistä toimiluvan mukaista toimintaa ei ole aloitettu viimeistään kuuden kuukauden kuluttua toimilupakauden alkamisesta tai jos säännöllinen lähetystoiminta on keskeytetty 30 vuorokautta pidemmäksi ajaksi. Viestintävirasto valvoo toiminnan aloittamista ja jatkuvuutta sekä tarvittaessa vahvistaa toimiluvan raukeamisen päätöksellään.

Radioluvat

Lähetyksiin tarvitaan toimiluvan lisäksi Viestintäviraston myöntämä radiolupa. Myös Yleisradio Oy tarvitsee radioluvan analogisia radiolähetyksiä varten (FM-radioverkko). Televisiotoiminnan osalta radioluvat ovat verkko-operaattoreilla.

Toimilupien valvonta

Viestintävirasto valvoo sekä valtioneuvoston että itse myöntämiensä toimilupien noudattamista. Keinoina ovat luvasta riippuen toimiluvanhaltijan säännölliset raportit tai tilannekohtaiset selvitykset.

Valvonnan tarkoituksena on saada viranomaisille yleistä tietoa toiminnan kehittymisestä ja tarvittaessa tilannekohtaisesti selvittää ja valvoa lupaehtojen asianmukaista noudattamista.

Asiasanat: Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Kilpailu , Kuuluvuus , Näkyvyys , Teletoiminta , Toimivuus , Luvat

Päivitetty 30.01.2018

LinkedIn Print