Tekninen toimivuus ja tietoturva

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo teleyritysten viestintäverkkoja ja palveluja, muuta sähköisen viestinnän välitystä, kiinteistöjen sisäisiä viestintäverkkoja ja niiden teleurakointia, radiotaajuuksien käyttöä, vahvaa sähköistä tunnistamista ja laatuvarmenteita sekä telelaitteiden CE-merkintöjä.

Säädännön ja valvonnan tavoitteena on edistää verkkojen ja palvelujen teknistä toimivuutta, luotettavuutta, tietoturvallisuutta ja häiriöttömyyttä.

Viestintäviraston teknisen toimivuuden ja tietoturvan ohjaus ja valvonta jakautuu seuraaviin aluekokonaisuuksiin:

Tekninen ohjaus ja valvonta prosessina

Verkkojen ja palvelujen teknisen toimivuuden ja tietoturvallisuuden ohjaus ja valvonta on jatkuva prosessi, jota kuvataan seuraavassa kaaviokuvassa.

Kaaviokuva:

Verkkojen ja palvelujen toimivuudesta, tietoturvallisuudesta ja luotettavuudesta säädetään laeilla. Viestintävirasto tarkentaa lakeja tarvittaessa sitovilla teknisillä määräyksillä ja valvoo että toiminta täyttää lakien ja määräysten vähimmäisvaatimukset.

Lakien ja teknisten määräysten lisäksi Viestintävirasto laatii suosituksia, ohjeita, työryhmäraportteja ja muita selvityksiä. Osana teknistä ohjausta Viestintävirasto seuraa tarvittaessa kansainvälisiä standardointiryhmiä ja muuta kansainvälistä kehitystä. Radiotaajuuksien häiriöttömyyden varmistamisessa keskeinen keino on edellisten lisäksi radiolupamenettely.

Valvontakeinoja ovat yrityksille tehdyt valvontakyselyt, tarkastukset, yritysten raportointivelvollisuudet tietoturva- ja toimivuushäiriöistä ja valvontapäätökset oma-aloitteisten selvitysten tai valitusten perusteella.

Valvontakyselyt teleyrityksille

Viestintävirasto tekee teleyrityksille kirjallisia kyselyitä, joilla selvitetään, miten yritykset toteuttavat säännösten ja määräysten vaatimukset omassa toiminnassaan. Kyselyt ovat yksityiskohtaisia ja ne rajataan tavallisesti joihinkin aihealueisiin. Vastausten perusteella Viestintävirasto voi antaa teleyritykselle tietoa hyvistä käytännöistä, velvoittaa teleyritystä korjaustoimenpiteisiin, kohdistaa valvontaa ja neuvontaa, arvioida määräysten muutostarpeita, tuottaa yleistä julkista tietoa verkoista ja palveluista

Tekniset tarkastukset

Teknisen tarkastuksen tarkoituksena on varmistaa, että teleyrityksen viestintäverkot ja -palvelut on toteutettu säännösten vaatimalla tavalla. Tarkastus voi olla yleistarkastus tai siinä voidaan keskittyä rajattuun asiakokonaisuuteen.

Tarkastus voidaan tehdä tarvittaessa myös yksittäisen valituksen selvittämiseksi. Tarkastuksista sovitaan yleensä etukäteen. Teleyritykseltä voidaan pyytää ennakkoselvityksiä ennen tarkastusta. Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin perustuvan turvallisuustarkastuksen Viestintävirasto voi myös teettää valitsemallaan riippumattomalla asiantuntijalla.

Tarkastustoiminnan kohteina ovat sekä varsinaiset palveluntuotantoon käytettävät että palveluntuotantoa tukevat järjestelmät. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja ja tarvittaessa teleyritys velvoitetaan erikseen päätöksellä korjaustoimenpiteisiin.

Valvontapäätökset

Viestintävirasto voi selvittää teleyritysten toimintaa oma-aloitteisesti tai tehdyn valituksen perusteella. Selvityksen perusteella Viestintävirasto voi velvoittaa esimerkiksi teleyrityksen, teleurakoitsijan, kiinteistön tai yhteisötilaajan korjaamaan toimintansa tai menettelynsä.

Viestintävirasto ei voi velvoittaa päätöksellään korjaamaan yksittäisen asiakkaan viestintäpalvelun teknistä toimivuutta tietyssä ajassa. Päätöksellä voidaan ainoastaan ratkaista, onko teleyrityksen toiminta säännösten mukaista. Sen sijaan asiakkaalla voi olla oikeus vakiokorvaukseen tai hyvitykseen sopimusrikkomuksen takia. Korvauksia koskevat riidat ratkaisee yleinen tuomioistuin. Kuluttaja-asiakkaat voivat kääntyä myös kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Teknistä toimivuutta ja tietoturvallisuutta koskevista Viestintäviraston päätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, ellei hallinto-oikeus toisin määrää.

Viranomaisverkot

Viranomaisverkoilla tarkoitetaan valtion johtamiseen ja turvallisuuteen, maanpuolustukseen, yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, rajaturvallisuuteen, pelastustoimintaan, meripelastustoimintaan, hätäkeskustoimintaan, maahanmuuttoon, ensihoitopalveluun tai väestönsuojeluun liittyvien tarpeiden vuoksi rakennettua viestintäverkkoa.

Koska viranomaisverkkojen käyttäjäpiiri on ennalta rajattu, niiden toiminta ei ole yleistä teletoimintaa.

Viranomaisverkot voidaan liittää teleyritysten yleisiin viestintäverkkoihin. Tällöin niitä koskevat vaatimukset olla aiheuttamatta toimivuus- tai tietoturvahäiriöitä yleiseen viestintäverkkoon ja -palveluihin.

Viranomaisverkkojen luonteen ja käyttötarkoituksen takia niiden toimintavarmuuden tarpeet ovat käytännössä tiukemmat kuin yleisissä viestintäverkoissa. Viestintävirasto ei sääntele viranomaisverkkojen luotettavuutta. Viranomaisverkkojen kannalta erittäin olennaista on paitsi oman verkkoinfrastruktuurin ylläpito, myös yleisen viestintäverkon teleyrityksiltä hankittujen verkko- ja viestintäpalvelujen varmistamisen taso.

Verkkopalvelun hankkiminen yleisestä viestintäverkosta on normaalia alihankintaa, jossa laatutasosta sovitaan sopimuksissa ja hankkija vastaa siitä, että hankkii oman vaatimustasonsa edellyttämiä palveluja.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Laajakaista , Verkot , Viat ja häiriöt

Päivitetty 04.10.2017

LinkedIn Print