Postitoiminnan ohjaus ja valvonta

Postitoiminnan sääntelyllä turvataan postipalveluiden ja erityisesti postin yleispalvelun saatavuus tasapuolisesti koko maassa.

Viestintävirasto valvoo postilain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista ja seuraa postin yleispalvelun toteutumista.

Postin yleispalvelu kuuluu kaikille

Kaikkien kuluttajien ja yrityksien saatavilla on oltava yleispalveluun kuuluvia postipalveluja. Lisätietoa yleispalvelusta.

Postin yleispalvelun valvonta

Postilaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä on määritelty Viestintäviraston nimeämän yleispalveluyrityksen velvoitteet. Postilaissa on velvoitteet

 • kirjeiden kulkunopeudesta,
 • viisipäiväisestä jakelusta,
 • yli 75-vuotiaiden ja liikuntarajoitteisten postinjakelusta,
 • hinnoittelusta ja
 • toimipisteiden sijoittelusta.

Ahvenanmaalla on oma postilainsäädäntönsä. Kansainväliseen postiliikenteeseen sovelletaan ensisijaisesti kansainvälisen postiliiton (Universal Postal Union, UPU) yleissopimusta.

Valtioneuvoston asetuksessa postin toimipisteiden sijoittamisesta (113/2012) on vaatimukset toimipisteiden sijoittamisesta sekä kohtuullisesta matkasta.

Posti Oy toimittaa Viestintävirastolle vuosittain postin yleispalvelun toteutumiseen liittyvät tiedot. Tietojen perusteella Viestintävirasto valvoo, miten Posti Oy täyttää postilain ja sen nojalla annettujen säädösten vaatimukset.

Viestintävirasto julkaisee vuosittain tiedot postin yleispalvelun toteutumisesta Tilastot ja tutkimukset -sivuilla otsikolla Postipalveluiden kehitys.

Viestintävirasto käsittelee postitoimintaa koskevia valituksia. Asioi tai ota yhteyttä Viestintävirastoon sähköisesti yhteydenottolomakkeen kautta tai soittamalla asiakaspalveluun.

Postin yleispalveluyrityksen nimeäminen

Viestintävirasto on arvioinut kirje- ja pakettipalveluiden markkinoita postilain voimaantulon myötä ensimmäistä kertaa syksyllä 2011 ja pakettien osalta uudelleen keväällä 2016. Viestintävirasto on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi kirjelähetyksille ja kotimaasta ulkomaille lähetettäville paketeille. Viestintäviraston postitoimintaa koskevat yleispalvelupäätökset ovat sivulla Postipalveluiden yleispalvelupäätökset.

Viestintäviraston on säännöllisin väliajoin arvioitava kirje- ja pakettipalveluiden markkinoita. Markkinoiden arvioinnissa tulee selvittää palveluiden tarjonta eri puolilla maata siten, että Viestintävirasto voi arvioida tarvetta asettaa velvollisuus tarjota yleispalvelua.

Markkinoiden arvioinnin perusteella Viestintävirasto päättää, onko yleispalvelun turvaamiseksi tarpeen määrätä yleispalveluvelvoitteita. Viestintäviraston on päätöksellään asetettava yhdelle tai useammalle postiyritykselle velvollisuus tarjota yleispalvelua, jos markkinoiden arviointi osoittaa sen olevan välttämätöntä yleispalvelun turvaamiseksi.

Postitoiminta edellyttää postitoimintailmoitusta

Kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttää ilmoitusta Viestintävirastolle.

Postitoimintailmoitus on tehtävä kirjelähetyksiä koskevan postitoiminnan harjoittamisesta ennen toiminnan aloittamista. Postitoimintailmoitus

Toiminnan harjoittamisesta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Viestintävirasto antaa postilakia tarkentavia määräyksiä

Viestintävirastolla on oikeus antaa tarkentavia määräyksiä

 • kirjelähetysten vastaanotossa ja jakelussa tarvittavien laitteiden ja vähäisten rakennelmien sijoittelusta
 • paikallisten olosuhteiden taikka postin saajan vähintään 75 vuoden iästä, liikuntaesteisyydestä tai terveydentilasta johtuvien henkilökohtaisten erityistarpeiden huomioon ottamisesta postin jakelussa
 • yleispalveluyrityksen kustannuslaskentajärjestelmän avulla kerättävistä tiedoista sekä kustannuslaskentajärjestelmän kuvauksesta
 • siitä, mitä tietoja ja aineistoa yleispalveluyrityksen tilintarkastajan kertomuksen on sisällettävä.

Viestintäviraston antamat postitoimintaa koskevat määräykset sekä keskeisimmät päätökset ja linjaukset ovat sivulla Postitoimintaa koskevat päätökset ja linjaukset

Postiyrityksillä ja muilla yrityksillä on velvollisuus antaa tietoja viranomaisille

Postiyrityksellä on velvollisuus kerätä ja luovuttaa liikenne- ja viestintäministeriölle ja Viestintävirastolle sellaisia tietoja taloudestaan ja harjoittamastaan postilain mukaisesta toiminnasta, jotka ovat tarpeen tehtävien hoitamiseksi tai näihin tehtäviin liittyvien tilastojen laatimiseksi.

Tiedot on luovutettava

 • maksutta,
 • ilman aiheetonta viivytystä ja
 • viranomaisen pyytämässä muodossa.

Tietojen keräys- ja luovutusvelvollisuus koskee myös muita yrityksiä, joilla on hallussaan postitoiminnan tai postilaissa tarkoitettujen viranomaistehtävien kannalta välttämättömiä ja merkityksellisiä tietoja.

Postitoiminnan kehityksen seuranta ja tietoa postitoiminnasta

Viestintävirasto julkaisee keräämiensä tietojen pohjalta vuosittain tilastoja ja katsauksia postitoiminnasta ja sen kehityssuunnista.

Tilastot ovat Tilastot ja tutkimukset -sivuilla aihealueella Postipalvelut.

Katsaukset ovat Tilastot ja tutkimukset -sivuilla aihealueella Posti.
Katsaus postimarkkinoista on Tilastot ja tutkimukset -sivuilla otsikolla Postimarkkinaselvitys.
Viestintäviraston Posti-sivuilla on yleistä tietoa postitoiminnasta.

Viestintäviraston Monitori-palvelussa on tietoja Posti Oy:n palveluista.

Hinnoittelun valvonta

Posti Oy toimittaa Viestintävirastolle vuosittain yleispalvelun hinnoittelun valvontaan liittyvät tiedot. Tietojen perusteella Viestintävirasto arvioi hinnoittelun kohtuullisuutta ja kustannussuuntautuneisuutta.

Posti Oy:n on postilain mukaan hinnoiteltava yleispalveluun kuuluvat postipalvelut siten, että hinnat ovat kohtuulliset. Hintojen on oltava kustannussuuntautuneita sekä kannustettava tehokkaaseen yleispalvelun tarjontaan.

Viestintävirasto on julkaissut vuoden 2017 lopussa kertomuksen hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä.

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2017 [pdf, 211 KB]


Asiasanat: Posti , Jakelu , Kirje , Paketti , Saatavuus , Yleispalvelu , Määräykset , Ohjeet , Päätökset , Selvitykset

Päivitetty 17.10.2018

LinkedIn Print