Ohjauksen ja valvonnan kohteet ja tavat

Viestintävirasto ohjaa ja valvoo toimialaansa kuuluvien säännösten ja määräysten noudattamista. Sen piiriin kuuluvat teleyritykset, tv- ja radiotoimijat, radiotaajuuksien käyttäjät, postitoimijat ja monet sähköisiin viestintäverkkoihin liittyvät toimijat.

Tulkintakysymyksiä liittyy usein siihen, mikä on teletoimintaa ja teleyritys tai muuta viestinnän välitystä, joka tuli valvonnan piiriin 2015 alusta. Viestintävirasto ei valvo viestinnän sisältöä tai markkinointia. Virasto suosii ennaltaehkäiseviä ja laajavaikutteisia toimenpiteitä ja pyrkii myös edistämään yritysten toimintamahdollisuuksia.

Viestintäviraston valvomia toimijoita

Viestintäviraston valvoma lainsäädäntö koskee muun muassa:

 • perinteisiä teleyrityksiä - myös televisio- ja radioverkoissa (teletoiminta)
 • monia kaupallisia tai epäkaupallisia viestintäverkkojen ja viestintäpalveluiden tarjoajia, joita ei perinteisesti ole mielletty teleyrityksiksi (teletoiminta)
 • teleyritysten yhteisöasiakkaita, jotka käsittelevät asiakkaidensa välitystietoja (yhteisötilaaja)
 • 1.1.2015 alkaen teleyritysten ja yhteisötilaajien lisäksi myös muuta tahoa, joka välittää sähköistä viestintää viestinnän osapuoliin nähden kolmantena osapuolena (muu viestinnän välittäjä)
 • taloyhtiöitä ja muita kiinteistöjen sisäisten viestintäverkkojen haltijoita
 • tele- ja antenniurakoitsijoita, jotka asentavat kiinteistöjen sisäisiä viestintäverkkoja
 • viranomaisverkkoja
 • numerotiedotuspalvelun tarjoajia
 • sähköisten etäpalveluiden tarjoajia (tietoyhteiskunnan palvelut)
 • radiotaajuuksien käyttäjiä
 • radio- ja telepäätelaitteiden sekä viestintäverkkolaitteiden valmistajia, maahantuojia ja myyjiä sekä arviointilaitoksia
 • laatuvarmenteen tarjoajia
 • vahvan sähköisen tunnistuksen tarjoajia
 • viranomaisten tietojärjestelmistä ja tietoliikennejärjestelyistä vastaavia viranomaisia ja niitä toteuttavia yrityksiä
 • kansainvälistä turvallisuusluokiteltua tietoa käsitteleviä viranomaisia ja yrityksiä
 • tietojärjestelmien ja tietoliikennejärjestelyiden tietoturvallisuuden arviointilaitoksia
 • postitoimijoita, erityisesti postin yleispalvelua.

Viestintäviraston valvoma lainsäädäntö ei koske lainkaan viestinnän sisältöä, esimerkiksi internetissä tarjottavaa sisältöä. Ohjelmatarjontaa koskevia vaatimuksia on kuitenkin säädetty

 • televisio- ja radiotoiminnan harjoittajille (televisio- ja radiotoiminta)
 • tilausohjelmapalveluiden tarjoajille (Video on Demand, eli VoD).

Tarkempia tietoja teletoiminnan tulkinnasta

Ennakoiva ohjaustoiminta

Ennakoivaa ohjaustoimintaa on muun muassa:

 • radiotaajuuksien suunnittelu ja siihen liittyvä kansainvälinen ja kansallinen sidosryhmäyhteistyö
 • lakien velvoitteita tarkentavien määräysten laatiminen
 • toimialaa koskevan tiedon tuottaminen ja muu toimialan kehityksen seuraaminen.

Viestintäviraston valvonnan tavoitteet

Tavoitteena on:
 • tunnistaa ongelmat ajoissa ja ehkäistä ne
 • selvittää asiat yhteistyössä toimijoiden kanssa, mutta huolehtien tietojen luottamuksellisuudesta
 • toimia niin, että toimenpiteiden vaikutukset ovat mahdollisimman tehokkaat ja suurta joukkoa koskevat
 • toimia joustavasti niin, että tarpeettomilta oikeusriidoilta tuomioistuimissa vältytään
 • panostaa perusluonteisten palveluiden ohjaukseen ja valvontaan
 • antaa aina tarvittaessa kirjallinen päätös, josta voi valittaa hallintotuomioistuimeen.

Asiasanat: Internet , Posti , Puhelin , Radio , Taajuudet , Televisio , Tietoturva , Hinnat , Kilpailu , Markkinat , Näkyvyys , Saatavuus , Toimivuus , Verkot , Viat ja häiriöt , Yleispalvelu

Päivitetty 24.03.2017

LinkedIn Print