Tuki-intensiteetti ja muu julkinen rahoitus

Tuki-intensiteetillä tarkoitetaan hankkeelle kohdistuvan julkisen tuen yhteenlaskettua osuutta tukikelpoiseksi määritellyistä kustannuksista. Hankkeen tuki-intensiteetti voi olla enintään 100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista.

Ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa tuki-intensiteetti voi olla enintään 90 prosenttia.

Tuen saaja voi neuvotella hankkeelleen muutakin julkista tukea sisältävää rahoitusta, kuin kunnan ja valtion suorina avustuksina maksettavat maksuosuudet. Julkisella tuella tarkoitetaan Euroopan unionin, valtion tai muun julkisyhteisön (kuten kunnan) myöntämää avustusta tai muuta etuutta, jonka arvo on rahana määriteltävissä.

Mahdollisia muun julkisen tuen muotoja ovat suorien avustusten (kuten Ely-keskusten myöntämän ns. kyläverkkotuen) lisäksi esimerkiksi kunnilta saadut markkinaehtoisia lainoja edullisemmat lainat ja enintään 80 prosenttia taatun lainan määrästä kattavat ei-markkinaehtoiset takaukset pk-yrityksille. Jos yrityksen pääomasta/äänimäärästä vähintään 25 prosenttia on yksin tai yhdessä toimivan julkisyhteisön hallussa, yritys katsotaan suuryritykseksi. Ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa julkisen takauksen osuus lainapääomasta voi olla jopa 100 prosenttia.

Julkisen sijoittajan (esim. kunnan) yhtiöön tekemien sijoitusten / pääomaehtoisen rahoituksen markkinaehtoisuus arvioidaan aina valtiontukisääntöjen nojalla. Jos markkinataloustoimijaperiaate ei täyty, kyse on julkisesta tuesta, joka hankkeelle kohdistuessaan otetaan huomioon tuen kokonaismäärää laskettaessa.
Julkisen tuen osuus (tuki-intensiteetti) voi kokonaisuudessaan olla enintään 100 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Julkisen tuen yhteenlaskettu määrä ei siis voi ylittää hankkeen tukikelpoisten kustannusten määrää. Ennen 15.7.2017 kilpailutetuissa hankkeissa tuki-intensiteetti voi olla enintään 90 prosenttia.

Viestintävirasto ottaa muun julkisen tuen huomioon valtion tukea myöntäessään ja vähentää tarvittaessa valtion tuen määrää niin ettei tuen enimmäismäärä ylity. Hakijan kannattaa kiinnittää huomiota rahoituksen sisältämään julkiseen tukeen ja sen vaikutukseen valtion tukeen, kun se käy mahdollisia rahoitusneuvotteluja kunnan tai muun julkisen tahon kanssa.

ESIMERKKI 2
TAKAUKSEEN SISÄLTYVÄ JULKINEN TUKI 100 % TUKI-INTENSITEETTITAKAUKSEEN SISÄLTYVÄ JULKINEN
TUKI 90 % TUKI-INTENSITEETTI

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
150 000 € ja hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi on arvioitu 100.000 € eli tuki-intensiteetti on myös 100.000 €. Lisäksi hanke on saanut julkista tukea seuraavasti:

Kunta myöntää hanketta varten otetulle lainalle takauksen, joka sisältää julkista tukea 35.000 €.

Valtion tuki 33.000 €
Kunnan maksuosuus 33.000 €
Takauksen julkisen tuen osuus 35.000 €
Yhteensä 101.000 €

-> tuki-intensiteetti ylittyy 1.000 € ja viraston myöntämän valtiontuen määrä pienenee ylityksen verran, eli valtion tukea voidaan myöntää enintään 32.000€.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
150 000 € ja hankkeen tukikelpoisiksi kustannuksiksi on arvioitu 100.000 € eli tuki-intensiteetti on 90.000 €. Lisäksi hanke on saanut julkista tukea seuraavasti:

Kunta myöntää hanketta varten otetulle lainalle takauksen, joka sisältää julkista tukea 35.000 €.

Valtion tuki 33.000 €
Kunnan maksuosuus 33.000 €
Takauksen julkisen tuen osuus 35.000 €
Yhteensä 101.000 €

-> tuki-intensiteetti ylittyy 11.000 € ja viraston myöntämän valtiontuen määrä pienenee ylityksen verran, eli valtion tukea voidaan myöntää enintään 22.000€.ESIMERKKI 3: KYLÄVERKKOTUKI
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 200.000 €. Viestintävirastolta on haettu tukea verkolle, jonka kustannukset ovat 150.000 € ja Ely-keskukselta on haettu kyläverkkotukea verkolle, jonka kustannukset ovat 100.000 €.

Viestintäviraston arvio siltä haetun verkon tukikelpoisista kustannuksista on 100.000 € ja Ely-keskuksen arvio kyläverkkohankkeen tukikelpoisista kustannuksista on 100.000 €.

Valtion tuki 33.000 €
Kunnan maksuosuus 33.000 €
Kyläverkkotuki 70.000 €
Yhteensä 136.000 €

-> tuki-intensiteetti ei ylity, koska tuki-intensiteetti lasketaan Viestintäviraston arvioimista tukikelpoisista kustannuksista 100.000 € ja kyläverkkotuen tukikelpoisista kustannuksista 100.000 €, jolloin hankkeelle sallitun julkisen tuen enimmäismäärä on 200.000 €.

Kuntien myöntämät takaukset laajakaistahankkeissa

Kunnan myöntämään 100 %:n takaukseen sisältyy aina julkista tukea, jonka määrä voi olla jopa koko pääoman verran.

Kunta voi kuntalain edellytysten mukaisesti myöntää laajakaistahankkeen toteuttajan ottamalle lainalle takauksen. Takaukseen mahdollisesti sisältyvän julkisen tuen määrä arvioidaan sen perusteella, onko takaus myönnetty markkinaehdoin vai ei. Kunnan tulee takauspäätöksessään arvioida takauksen markkinaehtoisuus asetettujen kriteerien mukaisesti.

Yritykselle, josta kunta omistaa vähintään 25 %, voi kunta myöntää vain markkinaehtoisen takauksen.

Valtiontukisääntöjen mukaan takaus katsotaan markkinaehtoiseksi mikäli se täyttää kaikki seuraavat edellytykset:

  1. Yritys, jolle takaus on myönnetty, ei ole taloudellisissa vaikeuksissa;
  2. Takaus liittyy tiettyyn rahoitustoimeen, sille on asetettu kiinteä enimmäismäärä ja takauksen voimassaoloaika on rajoitettu;
  3. Takaus ei kata enempää kuin 80 % lainan pääomasta (ennen 15.7.2017 kilpailutettujen hankkeiden osalta takaus voi kuitenkin kattaa 100 % lainan pääomasta)
  4. Takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta (verrattava vastaavan takaamattoman lainan markkinahintaan)

Asiasanat: Internet , Laajakaista , Maksut

Päivitetty 04.07.2018

LinkedIn Print