Kuluttajansuojan valvonta

Viestintäpalveluiden käyttäjän aseman ja oikeuksien turvaaminen on Viestintäviraston tärkeimpiä tehtäviä. Viestintävirasto valvoo kuluttaja-asiakkaille tarjottavien viestintäpalvelujen sopimusehtojen ja niihin rinnastettavien menettelyjen lainmukaisuutta ja kohtuullisuutta. Viestintävirasto valvoo myös, että etäpalvelujen tarjoajat täyttävät laissa säädetyt tiedonantovelvollisuutensa.

Viestintävirasto valvoo, että Viestintäviraston valvomassa lainsäädännössä käyttäjien suojaksi annettuja säännöksiä noudatetaan. Viestintävirasto ei kuitenkaan ratkaise operaattorin ja käyttäjän välistä sopimussuhdetta tai korvausvastuuta koskevia asioita.

Viestintäpalvelujen sopimusehdot

Viestintävirasto valvoo operaattorien kuluttaja-asiakkaille tarkoitettujen sopimusehtojen lainmukaisuutta. Viestintävirasto tekee säännöllisesti sopimusehtoja koskevia selvityksiä pääosin omasta aloitteestaan. Myös kansalaisilta tulevat yhteydenotot ja tiedustelut voivat johtaa sopimusehtoja koskeviin selvityksiin.

Viestintävirasto voi velvoittaa operaattorin muuttamaan sopimusehtojaan. Viestintävirasto voi myös kieltää operaattoria käyttämästä kohtuutonta sopimusehtoa. Viestintävirasto neuvoo operaattoreita sopimusehtojen sisältöön ja kohtuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Sopimusehtojen laatiminen on kuitenkin operaattorin vastuulla, eikä Viestintävirasto hyväksy sopimusehtoja ennakkoon.

Tietoa liittymäsopimuksesta on koottu sivulle Liittymäsopimus.

Viestintävirasto huolehtii, että operaattorit julkaisevat tietoja palvelujensa laadusta.

Viestintävirasto julkaisee tietoja viestintäpalvelujen kehityksestä, hinnoista ja laadusta.

Tietoa hinnoista on koottu sivulle Liittymien hinnat .

Viestintäviraston kuluttajansuojaa koskevat keskeisimmät dokumentit ovat sivulla Kuluttajansuojaaa koskevat päätökset ja linjaukset.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 15 luku.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjonta

Tietoyhteiskunnan palvelujen sääntely puolestaan koskee sellaisia sähköisiä etäpalveluja, jotka toimitetaan vastaanottajan pyynnöstä ja tavallisesti vastiketta vastaan. Näitä ovat esimerkiksi verkkokaupat. Viestintävirasto valvoo, että Suomeen sijoittautuneet sähköisten etäpalvelujen tarjoajat täyttävät laissa säädetyt tiedonantovelvollisuutensa. Etäpalvelujen tarjoajien on pidettävä palvelujen vastaanottajien saatavilla määrätyt tiedot itsestään ja toiminnastaan.

Sähköisissä etäpalveluissa käytettäville tilaus- ja sopimusmenettelyille on myös säädetty vaatimuksia, joita valvovat pääosin kuluttajansuojaviranomaiset.

Laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) 22 luku

Kuluttajakaupan osalta sähköisessä kaupankäynnissä on noudatettava myös kuluttajansuojalain (38/1978) säännöksiä, joiden noudattamista valvoo kuluttaja-asiamies. Kuluttaja-asiamies on laatinut verkkokauppiaille ohjeen verkkokaupan perustamisesta.

Rajat ylittävään palveluntarjontaan liittyy myös kansallisten viranomaisten yhteistyötä, josta on annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä (2006/2004), muutos .

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Liittymä , Nopeus

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print