Kilpailun edistäminen tuottaa uusia palveluja ja edullisia hintoja

Viestintämarkkinoiden erityissääntelyä kutsutaan huomattavan markkinavoiman sääntelyksi. Sen tavoitteena on edistää kilpailua viestintämarkkinoilla.

Jotta uudet yritykset pääsisivät markkinoille, on teleyritysten vuokrattava viestintäverkkoja toisilleen kohtuullisin hinnoin. Viestintävirasto varmistaa tarvittaessa huomattavan markkinavoiman yrityksiin kohdistuvalla sääntelyllä, että kilpaileva operaattori pääsee verkkoon kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin ja näin raivaa tietä kilpailulle. Kilpailu puolestaan saa aikaan uusia palveluja ja edullisia hintoja.

Huomattavan markkinavoiman sääntelyä edeltää markkinoiden analysointi

Huomattavan markkinavoiman (HMV) sääntelyn avulla edistetään kilpailua ja poistetaan markkinoille tulon esteitä. HMV-sääntely on ennakkosääntelyä, jossa HVM-yrityksen nimeämisellä ja erityisvelvoitteiden asettamisella pyritään ennalta vaikuttamaan sellaisten markkinoiden toimintaan, joilla on havaittu erityisiä kilpailuongelmia.

Huomattavan markkinavoiman sääntely on kaksivaiheista: ensin tehdään markkana-analyysi ja sen jälkeen tarvittaessa päätös huomattavasta markkinavoimasta.

Viestintävirasto tekee kilpailuongelmien ja sääntelytarpeen arvioimiseksi säännöllisin väliajoin markkina-analyyseja. Jos yksittäisellä yrityksellä havaitaan markkina-analyysin perusteella olevan erikseen määritellyillä markkinoilla yksin tai yhdessä muiden kanssa sellaista taloudellista vaikutusvaltaa, jonka turvin se voi toimia huomattavassa määrin riippumattomasti kilpailijoista, kuluttajista tai muista käyttäjistä, määrää Viestintävirasto päätöksellään yrityksen HMV-yritykseksi.

HMV-päätöksessä yritykselle asetetaan erikseen määriteltyjä tuotteita ja/tai palveluita koskevia velvoitteita markkinoille tulon esteiden ja muiden kilpailuongelmien poistamiseksi.

Velvoitteita asetetaan ensisijaisesti tukkutasolla ja ne voivat koskea
• käyttöoikeuden luovuttamista säänneltyyn tuotteeseen tai palveluun,
• palvelun hinnan ja toimitusehtojen avoimuutta ja syrjimättömyyttä sekä
• tuotteen tai palvelun hinnoittelua.

Markkina-analyysit ja annetut HMV-päätökset

HMV-sääntelyn tiekartta kuvaa painopisteitä vuosittain

HMV-sääntelyä kohdistetaan vain niihin markkinoihin, joilla sääntely on markkina-analyysien perusteella tarpeellista. Sääntelyä poistetaan silloin, kun se ei enää ole kilpailun toimivuuden kannalta välttämätöntä.

Viestintäviraston strategian mukaisesti Viestintävirasto keskittää myös valvonta-toimenpiteitä sinne, missä se on markkinoiden toimivuuden kannalta välttämätöntä. Jotta HMV-sääntely olisi tehokasta ja ennakoitavaa, sääntely painopistettä pyritään siirtämään jälkikäteisestä tapauskohtaisesta valvonnasta velvoitteiden asettamiseen ja aitoon ennakkosääntelyyn.

Suunnitelma HMV-sääntelyn painopisteistä ja toimenpiteistä vuosina 2017–2021 on esitetty Viestintäviraston julkaisemassa HMV-sääntelyn tiekartassa. Yhteenveto HMV-sääntelystä vuosina 2017–2021 on esitetty seuraavassa tiekarttaan sisältyvässä kuvassa:

HMV-sääntelyn tiekartta

HMV-velvoitteita valvotaan sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyynnöin

Viestintävirasto valvoo huomattavan markkinavoiman yrityksille asetettujen velvoitteiden noudattamista sekä oma-aloitteisesti että toimenpidepyyntöjen perusteella. Viestintävirasto kerää yrityksiltä vuosittain tietoja säänneltyjen tuotteiden hinnoittelusta ja kustannuslaskennasta. Teleyritysten väliset erimielisyydet Viestintävirasto ratkaisee ensisijaisesti neuvotellen ja sovitellen, mutta tarvittaessa myös antamalla asiasta valituskelpoisen päätöksen.

Viestintäviraston antamat valvontapäätökset ja vireillä olevat asiat.


Asiasanat: Puhelin , Radio , Televisio , Huomattava markkinavoima

Päivitetty 26.03.2018

LinkedIn Print