Radioviestinnän luottamuksellisuus

Kesäkuussa 2016 voimaan tullut lakimuutos mahdollistaa ihmisvirtojen liikkeiden seuraamisen matkapuhelinten tai muiden langattomien päätelaitteiden välitystietoja hyödyntämällä. Lisäksi mahdollistettiin erilaisten kauko-ohjattavien laitteiden havainnointi ja tällaiseen havainnointiin perustuvat kaupalliset palvelut. Yksittäisen käyttäjän tunnistaminen tai seuraaminen ei ole lakimuutoksen jälkeen edelleenkään sallittua.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muutoksen keskeisenä tavoitteena on mahdollistaa uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä Suomeen. Välitystietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi kauppakeskuksissa ja lento- tai rautatieasemilla, missä tieto asiakasvirtojen liikkumisesta antaa tärkeää tietoa liiketoiminnan kehittämistä varten. Samoin esimerkiksi hissien ohjelmoinnin optimoiminen voisi helpottua ihmisten liikkeitä seuraamalla.

Kauko-ohjattavien laitteiden havainnointia voidaan hyödyntää esimerkiksi tarjoamalla palvelua, jonka avulla selvitetään, onko vankilan tai muulla korkean turvallisuustason alueella lennätettäviä miehittämättömiä ilma-aluksia tai muita kauko-ohjattavia laitteita.

Välitystietojen käsittelyperusteet

Kokeilulain perusteella välitystietoja saa käsitellä ja käyttää hyväksi sellainenkin kolmas taho, jolle kyseessä olevaa radioviestintää ei ole tarkoitettu ja joka ei ole tämän viestinnän osapuoli. Käsittely ei edellytä viestinnän osapuolena olevan suostumusta välitystietojen käsittelyyn.

Edellytyksiä välitystietojen hyödyntämiselle on kaksi: 1) yksittäistä käyttäjää ei saa tunnistaa, vaan välitystiedot täytyy anonymisoida, sekä 2) tietoja tulee käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollisesti.

Anonymisointi tarkoittaa välitystietojen käsittelyä siten, että niiden perusteella ei voida tunnistaa yksittäistä henkilöä.

Vaatimus tilastollisesta käsittelystä sulkee pois mahdollisuuden käsitellä välitystietoja reaaliaikaisesti. Tilastollista analyysiä ei voida tuottaa myöskään silloin, kun kyse on niin pienestä joukosta käyttäjiä, että siitä voitaisiin tunnistaa luonnollinen henkilö.

Edellä kerrottu perustuu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 136 §:n 5 momenttiin. Kyseessä on kokeilulaki, joka on voimassa 20.6.2016 – 20.6.2021.

Mikä muuttui?

Muutoksella lisättiin lakiin seuraavat kohdat:

Radioviestintää tai sen välitystietoja voi käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollisesti, jos kyseessä on

1. pienoismallin tai miehittämättömän aluksen kauko-ohjaukseen liittyvä radioviestintä.

Pienoismallien tai miehittämättömien ilma-alusten ja alusten radioviestintään kokeilulakia sovelletaan vain niiden kauko-ohjaukseen liittyvän viestinnän osalta. Muu niiden radioviestintä ei kuulu kokeilulain soveltamisalaan.

2. päätelaitteen ja langattoman lähiverkon tai matkaviestinverkon välinen radioviestintä yhteyden muodostamista tai ylläpitoa varten.


Radioviestintää tai sen välitystietoja voi käsitellä vain, jos käsittelyssä tai käsittelyn tuloksesta ei voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä.

Lisäksi välitystiedon määritelmää muutettiin siten, että tieto siitä, minkä tyyppistä laitetta radioviestintään käytetään, ei kuulu radioviestinnän luottamuksellisuuden piiriin.

Lisätietoa

Laki sähköisen viestinnän palveluista 17 luku

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta (HE 67/2016 vp.)Asiasanat: Tietoturva , Avoin data , Digitaaliset kokeilut , Kyberturvallisuus , Tietosuoja

Päivitetty 29.05.2018

LinkedIn Print

Yhteystiedot

logo

Viestintävirasto

Kyberturvallisuuskeskus

PL 313, 00561 Helsinki


Mediayhteydenotot puhelimitse 0295 390 248