Liittymäsopimus

Kun hankit laajakaista- tai puhelinliittymän, solmit operaattorin kanssa liittymäsopimuksen. Liittymäsopimus kuvaa sopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, muun muassa liittymän toimitusajan, laadun ja ominaisuudet.

Operaattorin on tehtävä liittymäsopimus asiakkaan kanssa kirjallisena. Kirjallinen sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti. Sopimuskokonaisuus muodostuu tyypillisesti ainakin esimerkiksi allekirjoitettavasta sopimuslomakkeesta ja operaattorin kuluttajapalvelujen vakioehdoista.

Liittymäsopimus kuvaa muun muassa hankittavan puhelin- tai laajakaistaliittymän

  • toimitusajan
  • laadun ja ominaisuudet (kuten laajakaistan tiedonsiirtonopeus)
  • muut sopimuksen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet.

Liittymäsopimuksen vähimmäissisältö on määritelty tietoyhteiskuntakaaren 108 §:ssä. Laajakaistan osalta sopimuksen vähimmäissisältöä määritellään myös EU:n asetuksessa avoimesta internetistä. Liittymäsopimukseen kannattaa tutustua huolella etukäteen, sillä asiakkaan ja operaattorin mahdolliset liittymää koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensi sijassa sopimukseen kirjattujen tietojen perusteella. Sopimuksen perusteella arvioidaan myös operaattorin korvausvelvollisuutta, mikäli puhelin- tai laajakaistaliittymän toimitus viivästyy tai palveluissa on vikaa tai häiriöitä.

Laajakaistaliittymässä yksi tärkeimmistä sopimuksessa määriteltävistä asioista on liittymän nopeus. Viestintävirasto on täsmentänyt nopeuskannanotossaan miten nopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa liittymäsopimuksessa. Katso tarkemmin sivulla Laajakaistan nopeus.

Liittymäsopimuksen voimassaoloaika ja irtisanominen

Voit tehdä liittymäsopimuksen joko määräaikaiseksi tai toistaiseksi voimassaolevaksi. Esimerkiksi niin sanotun kytkykaupan yhteydessä tehtävät liittymäsopimukset asiakas ja operaattori tekevät tyypillisesti kahden vuoden määräajaksi.

Voit irtisanoa liittymäsopimuksen suullisesti tai kirjallisesti. Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan kahden viikon kuluttua. Operaattorin on lähetettävä käyttäjälle irtisanomisesta kirjallinen vahvistus.

Määräaikaista sopimusta ei pääsääntöisesti voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Kuluttaja-asiakkaalla on kuitenkin poikkeuksellisesti oikeus irtisanoa määräaikainen sopimus, jos hän on joutunut maksuvaikeuksiin esimerkiksi sairauden tai työttömyyden takia.

Liittymäsopimuksen ehtojen muuttaminen

Liittymän sopimusehtoja voidaan muuttaa vain, jos muutokselle on lainmukainen peruste. Määräaikaisia ja toistaiseksi voimassaolevia sopimuksia koskevat eri säännöt.

Operaattori ei saa muuttaa määräaikaisen liittymäsopimuksen ehtoja kesken sopimuskauden kuluttajan vahingoksi. Sopimusehtojen muuttaminen on kuitenkin sallittua, jos muutostarve johtuu lain muutoksista tai viranomaispäätöksistä.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen mukaisia ehtoja operaattori saa muuttaa myös kuluttajan vahingoksi, mutta vain seuraavissa tapauksissa:

  1. Sopimusehdoissa yksilöidyillä perusteilla, jos sopimuksen sisältö ei kokonaisuutena olennaisesti muutu.
  2. Lainsäädännön muutoksen tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Lisäksi operaattori saa tehdä sopimusehtoihin vähäisiä muutoksia, joilla ei ole vaikutusta sopimuksen keskeiseen sisältöön.

Operaattorin on ilmoitettava kuluttajalle sopimusehtojen muutoksesta ja muutettujen ehtojen sisällöstä viimeistään kuukausi ennen kuin muutetut ehdot tulevat voimaan. Mikäli operaattori ilmoittaa muuttavansa sopimusehtoja käyttäjän vahingoksi, on asiakkaalla oikeus irtisanoa liittymäsopimus heti päättyväksi.

Puhelinnumeron siirrettävyys

Voit yleensä säilyttää puhelinnumerosi ennallaan, vaikka vaihdat operaattoria tai asuinpaikkaa. Lisätietoa puhelinnumeron siirrettävyydestä on sivulla Puhelinnumeron siirrettävyys.

Puhelinliittymän estot ja käyttörajat

Voit määritellä liittymääsi erilaisia estoja käyttökulujen hallitsemiseksi. Operaattori tarjoaa puhelinliittymään erilaisia estopalveluita, joista voit valita, millaisiin lisämaksullisiin palveluihin soittamisen tai tekstiviestien lähettämisen haluat estää. Halutessasi voit myös estää ulkomaanpuheluiden soittamisen liittymästäsi.

Puhelu- ja tekstiviestiestojen kytkentä on liittymän haltijalle maksutonta. Sen sijaan operaattorit voivat periä maksun estoluokkien purkamisesta.

Myös käyttö- tai saldorajan avulla voit torjua ylisuuria laskuja ja puhelimesi mahdollisia väärinkäytöksiä. Lisätietoa on Saldopalvelut ja käyttöraja -sivulla.

Alaikäisten liittymät

Sopimuksen tekeminen

Liittymäsopimuksen voi tehdä ainoastaan täysi-ikäinen henkilö. Laajakaista- tai puhelinliittymälle on kuitenkin mahdollista määritellä käyttäjä, joka ei välttämättä ole sama kuin liittymäsopimuksen tekijä. Alle 18-vuotiaan henkilön huoltaja voi tehdä liittymäsopimuksen ja määrittää liittymän varsinaiseksi käyttäjäksi lapsensa. Tällaisissa tilanteissa liittymäsopimuksen tekijä vastaa sopimukseen liittyvistä velvoitteista. Tästä syystä kannattaa aina harkita estopalveluiden liittämistä alaikäisten liittymiin.

Katso lisätietoa puhelinliittymän estoista ja käyttörajoista. 

Laskuerittely

Operaattoreilla on velvollisuus toimittaa puhelinliittymäsopimuksen tekijälle maksutta laskuerittely. Liittymäsopimuksen tekijän tai liittymän varsinaisen käyttäjän pyynnöstä operaattorin on toimitettava laskuerittely myös tarkemmalla tasolla yhteyskohtaisesti. Liittymäsopimuksen tekijällä on oikeus saada yhteyskohtaisesti eritelty lasku siten, että puhelinnumeroiden kolme viimeistä numeroa on peitetty laskussa. Liittymän käyttäjä voi pyynnöstään saada yhteyskohtaisesti eritellyn laskun siten, että numero näkyy laskulla kokonaisuudessaan.

Mikäli liittymän käyttäjä on alle 15-vuotias, puhevalta laskuerittelyä koskevissa asioissa on hänen huoltajallaan.

Puhelinliittymän puhelinmarkkinointi

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointi kuluttajalle on kielletty, mikäli hän ei ole sitä erikseen pyytänyt. Kielto ei koske operaattorin markkinointia omille matkapuhelinasiakkailleen.

Muita palveluja, kuten kiinteän verkon puhelinliittymiä tai laajakaistapalveluja, saa markkinoida normaalisti.

Liittymän toimituksen viivästys

Jos liittymäsi sovittu toimitusaika ylittyy operaattorista johtuvasta syystä, voit vaatia korvausta suoraan operaattorilta. Ilmoita liittymän toimituksen viivästyksestä operaattorille mahdollisimman nopeasti.

Voit saada korvausta vähintään 20 euroa kultakin alkavalta viivästysviikolta. Korvaus on kuitenkin enintään 160 euroa. Mikäli kärsimäsi vahingon määrä ylittää 160 euroa, voit lisäksi olla oikeutettu vahingonkorvaukseen. Selvä ja olennainen sopimusrikkomus oikeuttaa myös purkamaan sopimuksen välittömästi. Sinulla ei ole oikeutta korvaukseen, jos operaattori osoittaa viivästyksen johtuvan ylitsepääsemättömistä esteistä, joihin se ei voi vaikuttaa.

Kuluttajan ei tarvitse maksaa laajakaista- tai puhelinliittymän käytöstä ennen kuin yhteys on käytettävissä. Kun palvelu on kytketty, voit jättää laskusta maksamatta sen osan, joka on veloitettu ajalta, jolloin liittymä ei ole vielä ollut käytettävissä.

Mistä apua?

Operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskeviin neuvotteluihin voit pyytää neuvoja ja apua kuluttajaneuvonnasta. Tarvittaessa voit viedä riita-asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Viestintävirasto ei käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita. Muissa asioissa voit ottaa yhteyttä Viestintävirastoon yhteydenottolomakkeilla.

Asiasanat: Internet , Puhelin , Laajakaista , Liittymä , Peittoalue , Saatavuus

Päivitetty 21.03.2017

LinkedIn Print