Verkkotunnusten riita-asiat

Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnusrekisteristä lainvastaisesti rekisteröidyn fi-verkkotunnuksen.

Viestintävirasto valvoo tietoyhteiskuntakaaren verkkotunnussääntelyn ja siihen liittyvän verkkotunnusmääräyksen 68 noudattamista. Tietoyhteiskuntakaaressa säädetään siitä, millainen on lainmukainen fi-verkkotunnus.

Viestintävirasto on myös laatinut määräyksen 68 perusteluja ja soveltamista koskevan ohjeen MPS 68.

Viestintäviraston ratkaisuissa otetaan kantaa ainoastaan verkkotunnussääntelyn mukaisen poistamiskynnyksen ylittymiseen.

Verkkotunnuksen käyttäjällä vastuu lainmukaisuudesta

Fi-verkkotunnukset ovat lähtökohtaisesti vapaasti valittavissa, mutta verkkotunnuksen käyttäjä vastaa oman verkkotunnusrekisteröintinsä lainmukaisuudesta. Viestintävirasto voi puuttua jälkikäteen lainvastaisesti rekisteröityyn fi-verkkotunnukseen esimerkiksi poistamalla sen verkkotunnusrekisteristä.

Viestintävirastolla ei ole toimivaltaa

  • arvioida verkkosivuilla olevan sisällön lainmukaisuutta
  • määrätä verkkosivuston sisältöä poistettavaksi tai korjattavaksi
  • määrätä verkkosivustoja suljettavaksi.

Verkkotunnuksen poistaminen verkkotunnusrekisteristä

Verkkotunnuksen poistaminen tarkoittaa sitä, että tunnuksen rekisteröinyt käyttäjä menettää fi-verkkotunnuksensa Viestintäviraston päätöksellä. Päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen.

Suojatun nimen tai tavaramerkin haltija voi esittää verkkotunnuksen poistovaatimuksen epäillessään fi-verkkotunnuksen loukkaavan suojattua nimeään tai tavaramerkkiään. Samalla vaatimuksen esittäjä voi vaatia verkkotunnuksen siirtämistä itselleen.

Vaatimukset toiminimien tai tavaramerkkien loukkausepäilyjen osalta voidaan lähtökohtaisesti jakaa kahteen luokkaan:

  • tapaukset, joissa rekisteröity fi-verkkotunnus on täsmälleen vastaava kuin jonkun toisen suojattu nimi (esim. toiminimi) tai tavaramerkki
  • tapaukset, joissa fi-verkkotunnus poikkeaa nimestä tai tavaramerkistä esimerkiksi vain yhdellä kirjaimella tai tavaramerkki on ns. kuviomerkki. Nämä ovat ns. johdannaisia.

Muita verkkotunnuksen poistoperusteita voivat olla:

  • Viestintäviraston verkkotunnusrekisteriin merkityt puutteelliset tai virheelliset tiedot, joita ei korjata määräajassa
  • tuomioistuimen lainvoimainen päätös, jolla kielletään fi-verkkotunnuksen käyttäminen.

Verkkotunnuksen palauttaminen alkuperäiselle käyttäjälle

Jos verkkotunnus on siirretty toiselle ilman käyttäjän suostumusta, Viestintävirasto voi palauttaa verkkotunnuksen sen alkuperäiselle käyttäjälle. Palautus edellyttää alkuperäisen käyttäjän vaatimusta. Viestintävirasto selvittää asiaa ja pyytää siirronsaajaa esittämään määräajassa hyväksyttävän perusteen siirrolle. Siirto edellyttää vahvaa näyttöä siitä, että verkkotunnus on siirretty toiselle ilman alkuperäisen käyttäjän suostumusta.

Verkkotunnuksen väliaikainen poistaminen fi-juuresta

Viestintävirasto voi enintään yhden vuoden määräajaksi poistaa verkkotunnuksen fi-juuresta. Verkkotunnuksen väliaikainen poistaminen fi-juuresta tarkoittaa käytännössä sitä, että verkkotunnus lakkaa toimimasta. Mahdolliset verkkosivut eivät silloin enää näy eikä sähköpostipalvelu toimi. Merkintä siitä, kuka on verkkotunnuksen käyttäjä, jää kuitenkin verkkotunnusrekisteriin väliaikaisen fi-juuresta poistamisen ajaksi.

Verkkotunnus voidaan poistaa fi-juuresta käyttäjää kuulematta. Säännöksen soveltaminen edellyttää Viestintäviraston huolellisen tapauskohtaisen arvioinnin lisäksi, että:

  • verkkotunnuksen käyttäjä on hakenut useita toisen suojattua nimeä tai tavaramerkkiä muistuttavia fi-verkkotunnuksia ja
  • suojatun nimen tai tavaramerkin haltija tekee poistovaatimuksen.

Viestintävirasto voi poistaa verkkotunnuksen fi-juuresta vain tilanteessa, jossa on ilmeistä, että verkkotunnuksen hankinnalle ei voi olla hyväksyttävää perustetta. Oikeudenhaltijalla on mahdollisuus ryhtyä muihin tarvittaviin oikeudellisiin toimenpiteisiin määräaikaisen fi-juuresta poistamisen aikana.

Lainsäädännön perusteluissa viitataan typosquatting-ilmiöön, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että joku taho rekisteröi järjestelmällisesti ja suunnitellusti suojattuja nimiä tai tavaramerkkejä muistuttavia fi-verkkotunnuksia tarkoituksenaan saada internetin käyttäjä avaamaan muu kuin tarkoittamansa verkkosivu.

Asiasanat: Internet , Poistovaatimus , Riidanratkaisu , Tavaramerkit , Vaatimustenmukaisuus , Verkkotunnukset , Verkkotunnusrekisteri , Lait , Määräykset

Päivitetty 11.08.2016

LinkedIn Print